Bollnäs kommun följer myndigheternas råd och riktlinjer gällande covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Upplev sommaren
i Bollnäs kommun
Ställ dig i kö
för restvaccin!
Inget vaccin får gå
till spillo!
Samlad information
om Covid-19
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

Vi pausar provtagningen av badvattenkvalitén i Björktjäratjärn tills våra planerade åtgärder är klara.

Samhällsbyggnadskontoret har under ett antal år tagit prover på vattnet i Björktjäratjärn. Halterna av Escherichia coli och Intestinala enterokocker har gjort att badvattnet vid upprepade tillfällen bedömts som otjänligt och skyltar har då satts upp med avrådan från bad. Vi planerar flera åtgärder i området kring tjärnen för att öka vattenreningen och främja den biologiska mångfalden och provtagningen av badvattenkvalitén kommer därför att pausas, för att återupptas när åtgärderna vi planerat att genomföra är klara.

Björktjäratjärnen som är spegelblank och en klarblå himmel (foto)

Planerade åtgärder
Björktjäratjärn har idag en hög näringsbelastning från omkringliggande jordbruksmark och villaområden vilket har lett till problem med övergödning och syrebrist. Därför planeras bland annat anläggande av våtmark, slåtteräng och tvåstegsdiken. En våtmark har naturliga vattenrenande funktioner och enligt beräkningar kommer åtgärderna mer än halvera mängden kväve och fosfor som idag når tjärnen. Genom att anlägga en våtmark ökar även kapaciteten att magasinera vatten i området. Detta kommer både att minska risken för översvämningar vid höga vattenflöden och vattenbrist vid torra perioder. Åtgärder som denna är viktiga samhällsanpassningar i ett förändrande klimat där vi väntar mer extrema väderförhållanden.

Vi vill göra området runt Björktjäratjärnen ännu mer attraktiv
Planerade åtgärder ska även ge ökade möjligheter till rekreation och tillgänglighet och bidra till en mer attraktiv närmiljö för kringboende och allmänhet som utnyttjar området för rekreation och fritidsaktiviteter. Därför planeras det bland annat för gångvägar med bänkar, planteringar och en brygga med utsiktsplats ut i Björktjäratjärn.

Planerad start för åtgärderna är sommaren 2022 och arbetet kommer att pågå till 2024. Provtagningen av Björktjäratjärn kommer därefter att återupptas.

Mer om kontroller av badvatten
Det är samhällsbyggnadskontoret som sommartid regelbundet kontrollerar badvattenkvalitén vid ett antal badplatser runt om i Bollnäs kommun. Prover på vattnet tas och skickas för analys på laboratorium, där man undersöker om provet innehåller bakterietyperna Escherichia coli och Intestinala enterokocker. Dessa bakterier finns normalt i avföringen hos oss människor och hos varmblodiga djur men ska normalt inte finnas i våra badvatten. Om det finns höga halter av dessa bakterier i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt. Det kan exempelvis vara via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter som man kan bli sjuk av om man sväljer vattnet. I samband med provtagningen mäts också vattentemperaturen och man gör en bedömning av om det är algblomning i vattnet.

Badvattenkvalitén vid andra bad i kommunen
Provtagningen kommer att fortsätta som vanligt på ett flertal badplatser runt om i kommunen. Om du vill se provtagningsresultat från de andra badplatserna där provtagning görs kan du besöka Havs- och vattenmyndighetens sida Badplatsen.