Är du intresserad av vad det innebär
att vara God man?
Anmäl dig till utbildning den 2 december
Mina sidor Vår självservice där du hittar blanketter och e-tjänster.
Logga in enkelt med bank-ID.
Bollnäs växer – häng med på Bollnäs resa in i framtiden!

 Ett stort antal kommunstyrelse- och regionstyrelseordföranden i mellersta Sverige samt i södra Norrland begär i ett gemensamt uttalande att Trafikverket gör halt i arbetet med att sänka hastigheten på viktiga vägar. En av undertecknarna är Marie Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs. Detta är en förkortad version av texten, som tidigare publicerats på DN Debatt.

Trafikverket får inte stoppa vår utveckling
Trafikverket bromsar den regionala utvecklingen när man sänker hastigheterna på Europavägarna till 80 km i timmen. Och regeringen måste satsa mer på säkrare vägar om man menar allvar med att hela Sverige ska kunna utvecklas.

Regeringens senaste inriktningsbeslut för satsningar på infrastrukturen bär namnet ”Framtidens infrastruktur - hållbara investeringar i hela Sverige”. Det ligger helt i linje med riksdagens övergripande transportpolitiska mål: att säkerställa en god transportförsörjning i hela landet.

Tyvärr upplever vi att ambitionerna och satsningarna inte riktigt förverkligas i vår del av Sverige.
Ett viktigt område som påverkar förutsättningarna för näringslivet och invånarna är standarden på våra vägar. Frågor kring hastighet och säkerhet är viktiga både för att undvika olyckor och för att vi snabbt ska kunna förflytta oss. Allt för långa restider gör att människor slutar pendla och flyttar eller byter arbete. Rekryteringsmöjligheterna för våra företag försämras.
Trafikverket vill minska antalet döda på vägarna genom sänkta hastigheter, men medger att mötesseparering vore det bästa sättet att göra det på. Fördelen med mitträcken är att hastigheten då inte bara kan bibehållas utan faktiskt ökas. Det minskar restider och ökar säkerheten.

Regeringen måste sätta av mer pengar om vägarna ska kunna göras säkrare med mittseparering. I sin plan har regeringen anslagit 1 miljard kronor för att stödja regionerna i mittseparering på statliga vägar som regionen ansvarar för. Tyvärr räcker inte det och såvitt vi känner till har inte satsningen förverkligats i våra regioner.

Staten har två jämbördiga mål i transportpolitiken: att infrastrukturen ska vara tillgänglig, användbar och bidra till utveckling i hela landet och att transporter ska vara trafiksäkra och hållbara. Båda målen är viktiga. Men politiken med sänkta hastigheter gör att det ena målet eftersträvas på det andra målets bekostnad. Genom att sänka hastigheten på delar av E4, E45 och riksväg 50, 83, 84 bromsar Trafikverket utvecklingen i vår del av Sverige. Regeringen och Trafikverket bör tillsammans ta fram en plan som beskriver i vilken takt vägarna ska mötessepareras och hur det ska finansieras.

Under tiden behöver annat göras för att öka säkerheten med bibehållen hastighet. Till exempel att åtgärda farliga korsningar, säkrare gång- och cykelpassager och förbättrad ytbeläggning. Även driften av våra vägar, som tillexempel bra vinterväghållning, kan minska olycksrisken.

Vår uppmaning till regeringen är alltså att göra halt i arbetet med att sänka hastigheten på våra viktiga vägar. Se i stället till att ta fram en plan och finansiering för hur vägarna kan mötessepareras.
På så sätt kan olycksriskerna minska och samtidigt förbättras tillgängligheten i trafiken. Först då kan vi ta budskapet på allvar att regeringens och riksdagens satsningar på infrastrukturen gäller i hela Sverige.