Kostnadsfri förskola är en del av förskolans verksamhet (Skollagen 8 kap 4§) och omfattar minst 525 avgiftsfria timmar om året. Den är obligatoriskt för kommunen att anordna, men frivillig för barnen att delta i.

Den 1 juli 2010 trädde lagen (2009:341) i kraft, vilken innebär att alla barn erbjuds plats i kostnadsfri förskola från och med höstterminen det år barnet fyller tre år.

Bollnäs kommun erbjuder 3 - 5-åringar plats i förskola 15 timmar per vecka under tiden 1 september till och med 31 maj då barnen är på förskolan tre timmar om dagen, vanligtvis mellan kl 8 och 11. Totala antalet timmar kan variera beroende på årets kalenderdagar, men är aldrig under 525 timmar per år.

Även de barn som är inskrivna i den pedagogiska omsorgen (familjedaghem) erbjuds att delta i förskolans utbildning två dagar per vecka.

Bra att veta

  • Det är kommunerna själva som beslutar om organisationen av verksamheten utifrån barnens bästa och lokala förutsättningar.
  • Kostnadsfri förskola erbjuds under tre timmar per dag, måndag till fredag och vanligtvis mellan kl 8 och 11.
  • Barn som redan har plats i förskolan deltar automatiskt i kostnadsfri förskola. Tid utöver 15 timmar per vecka debiteras enligt reducerad taxa under tiden 1 september – 31 maj.
  • Kostnadsfri förskola anordnas inte i särskilda grupper utan ingår i förskolans ordinarie verksamhet.
  • Förskolans verksamhet planeras, genomförs, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i förskolans läroplan (Lpfö 98).
  • Vid t ex sjukdom, helgdagar m m under innevarande vecka kan inte outnyttjad tid ersättas med ny tid.

Kostnadsfri förskola 2018/2019.pdf

Tyck till här!