Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.
Följande uppgifter kommer från Vägverket Region Mitt:
 
Vägsaltning i Bollnäs kommun:
  
VägarKm vägton/km vägTon
Väg 83 och väg 50
94,7
12-13
1200
Övriga vägar
114,6
0,5
57
Summa    
1257
 
 
Saltning på väg 50 Edsbyn-Bollnäs-Söderhamn samt på väg 83 Kilafors-Bollnäs och norrut sker så att snö- och halkfriväg ska kunna åstadkommas vid varmare än -3 grader. Saltning på väg 301 och väg 83 utförs i medel ca två gånger/dygn under säsong.
 
Detta betyder att under årets lopp saltas det vanligtvis under en 5-månaders period vilket i sin tur utgör omkring 300 saltningstillfällen. 
 
I Bollnäs tätort saltas för att garantera framkomlighet även Lasarettsvägen upp till nya sjukhuset. 
 
Vid kallt väder (lägre än -3 grader under en längre period) sker ingen saltning. Vägen får då bli vinterväg. Övriga vägar saltas endast vid underkylt regn samt frosthalka vår och höst.
 
Sandningssand
Totalt inom Bollnäs kommun sprids 2944 m³ sand på statliga vägar. Sanden innehåller 25 kg salt per m³ vilket innebär att 73,6 ton salt årligen sprids på dessa vägar via sandningen.
 
Klassning av grundvatten
Saltning av vägar kan påverka kloridhalten i grundvatten. Kloridhalten i Sveriges grundvatten är vanligen låg (1-20 mg/liter). I Norrland är bakgrundshalten normalt 5 mg/ liter. 
 
Nedan finns en tabell över Statens Naturvårdsverks bedömningsgrunder för miljökvalitet, tillståndsklassning för grundvatten med avseende på kloridhalt (mg/ liter). 
 
KlassBenämningCl (mg/l)Beskrivning
1 Låg halt <20  
2 Måttlig halt 20 – 50  
3 Relativt hög halt 50 – 100  
4 Hög halt 100-300 Risk för korrosionsangrepp på ledningar
5 Mycket hög halt >300 Risk för smakförändringar
 
Dricksvatten får teknisk anmärkning om halten klorid överstiger 100 mg/ liter. 
Med tekniska anmärkningar menas att vattnets sammansättning kan ge tekniska problem vid distribution.

Enskilda vattentäkter
Källor och grävda brunnar inom 25 m från väg 50 och väg 83 riskerar att påverkas från vägsaltning. Det finns exempel på brunnar med upp till 370 mg klorid/ liter vatten där brunnen enligt vår bedömning förorenats av vägsalt. 
 
Hur tar man reda på om brunnen har förhöjd salthalt? 
Enklaste sättet är att mäta kloridhalten. Normalt behöver dock ett större prov tas för att kunna utesluta andra källor till saltpåverkan. Med analysprotokoll och besiktning av terrängen som grund kan Samhällsbyggnadskontoret i regel sedan göra en bedömning av var föroreningen kommer ifrån.
 
Ökad salthalt i brunnsvatten beror vanligen på följande orsaker:
 
1. Kustnära läge med inträngning av havsvatten.
2. Relikt havsvatten kan påträffas i lågt liggande områden under högsta kustlinjen, där grundvattenbildningen varit så liten och grundvattenrörelsen så ringa att det salta porvattnet inte trängts undan, dels i djupa fickor i isälvsavlagringar och dels i bergssprickor där det salta vattnet blivit instängt. I Söräng finns exempel på relikt havsvatten som ger förhöjd kloridhalt i dricksvattenbrunnar.
3. Halkbekämpning eller dammbindning vid vägar.
 
Glössbo vattentäkt
Samhällsbyggnadskontoret följer utvecklingen på våra kommunala vattentäkter. Glössbo vattentäkt med sitt läge ca 10 meter från en väg som i snitt saltas med 12-13 ton per kilometer och år väcker naturligtvis frågor bland ortsbefolkning och andra. Glössbo vattentäkt har trots sitt läge låg halt av klorid. Att det finns en påverkan av vägsaltet på vattentäkten kan utläsas av ovanstående diagram. Den är dock marginell. Grundvattenkartan från SGU visar att grundvattnet till största delen bildas i områdena ovanför väg 301. Tillsammans med en gynnsam ytavrinning för vägsaltet och stora vattenmängder i åsen som späder ut det salt som når grundvattnet ger det en marginell påverkan. 
 
Samhällsbyggnadskontoret ser trafikolyckor med kemikalier, olja etcetera som den största risken för Glössbo vattentäkt. Med SGU:s utredning som grund kan Bollnäs kommun gå vidare i arbetet med att skydda Glössbo vattentäkt från olyckor med farligt gods och vägsaltning.
 
Kontakt: 
Björn Walldén (telefontid 8.30-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se