FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Barnkonventionen syftar till att ge barn oavsett bakgrund rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Bland annat ska det i alla åtgärder som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Konventionen definierar barn som varje människa under 18 år och innehåller fyra grundläggande principer som ska vara styrande för tolkningen av konventionens övriga artiklar.

Barnkonventionen ger en definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.

Barnkonventionen, Konventionen om Barnets Rättigheter, gäller alla mellan 0-18 år och är barnets förstärkning av de mänskliga rättigheterna.

Konventionen består av 54 artiklar. Fyra grundläggande och vägledande principer som alltid ska beaktas när det gäller frågor som rör barn:
Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och ingen får bli diskriminerad
Artikel 3: Att alltid se till barnets bästa
Artikel 6: Att barn har rätt till liv och utveckling
Artikel 12: Att barn har en åsiktsfrihet och en rätt att bli hörd i frågor som berör dem

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020
Riksdagen har beslutat att barnkonventionen ska bli svensk lagstiftning från 1 januari 2020. Lagstiftningen kommer stärka barnets position som rättighetsbärare. Läs mer om barnkonventionen via länkarna nedan.

Läs mer
Länk till UNICEF:s hemsida om barnkonventionen
Länk till Barnombudsmannens hemsida om barnkonventionen

Bollnäs kommun och barnkonventionen
Kommunen arbetar på olika sätt med barnkonventionen bland annat genom öka möjligheter för delaktighet och genom kunskapshöjande insatser.