Hjälp enligt LSS
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ansökan om stöd och service enligt LSS
För barn under 15 år ansöker vårdnadshavaren. Ungdomar mellan 15 och 17 år som förstår innehållet i ansökan kan själva ansöka i samråd med vårdnadshavare. I annat fall vilar ansvaret på vårdnadshavaren. Den som fyllt 18 år får ansöka själv om han eller hon förstår vad det innebär, i annat fall kan gode man vara behjälplig med ansökan. I samband med att insats enligt LSS-lagen beviljas kan man begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas. Planen görs tillsammans med den som ska få servicen.

Dessa grupper omfattas av LSS:
Grupp 1. Person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Grupp 2. De som har betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Grupp 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindret måste vara stort, ge betydande svårigheter att klara den dagliga livsföringen och innebära ett omfattande behov av stöd och service.
 

Tio insatser enligt LSS 9 §

  • 9 § 1 Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder. Landstinget är ansvarig för verksamheten.

  • 9 § 2 Biträde av personlig assistans eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljande assistanstimmar enligt lagen (1993:389)om assistansersättning.

  • 9 § 3 Ledsagarservice.

  • 9 § 4 Biträde av kontaktperson.

  • 9 § 5 Avlösarservice i hemmet.

  • 9 § 6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.

  • 9 § 7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

  • 9 § 8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet.

  • 9 § 9 Bostad med särskild service, eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.

  • 9 § 10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

För ansökan, kontakta våra biståndshandläggare eller skriv ut blankett som du kan hämta här och skicka in:

Ansökan om insatser enligt LSS
 

Vid ansökan från annan kommun
Om du bor i annan kommun och vill få ett förhandsbesked om möjligheterna att beviljas LSS-insatser i Bollnäs kan du fylla i nedanstående blankett.

Begäran om förhandsbesked för LSS-insatser
 
Vad händer när du fått beslut om insats?
Du kommer att få ett muntligt eller skriftligt beslut på din ansökan. I normalfallet bör beslut om insatser enligt LSS erhållas inom fyra veckor. För insatsen personlig assistans bör beslut erhållas inom två månader efter det att erforderliga handlingar inkommit. Om du blir beviljad insats kommer beslutet och nödvändig information att lämnas över till den som kommer att utföra den insats som du blivit beviljad. Kontakt tas sedan med dig så att vi tillsammans kan planera för hur insatsen ska utformas.

LSS-handläggaren gör regelbundna uppföljningar och fattar vid behov ett nytt beslut. Exempelvis om ditt hälsotillstånd blir bättre eller sämre.

 

Överklaga avslag
Får du helt eller delvis avslag på din ansökan har du rätt att överklaga till Förvaltningsrätten i Falun. Så här gör du för att överklaga:

Du skall tala om vilket beslut du du överklagar.
Du skall redogöra för varför du anser det felaktigt.
Du skall också tala om hur du vill att det skall ändras.
Ange personnummer, namn, adress, telefonnummer och underteckna brevet.
 

Överklagan måste ha inkommit till socialförvaltningen inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Överklagandet kan i annat fall inte tas upp. Du kan om det behövs anlita biträde eller ombud. Överklagan skickas till:

Biståndshandläggarenheten
Bollnäs Kommun
Socialförvaltningen
821 80 Bollnäs

Här hittar du blanketter och e-tjänster