Kommunfullmäktige beslutade 2014-06-23:

Dnr 11-0398 Dpl 005
§ 198 Antagande av bredbandsstrategi

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslagen bredbandsstrategi,

att uppdra till Bollnäs Energi AB att inarbeta strategin i sin verksamhetsplanering samt

att uppdra till Bollnäs Energi AB att årligen i april månad avrapportera fullgörandet av strategin och redogöra för vilka korrigerande åtgärder som planeras vidtagas för att uppsatta mål ska kunna uppnås.

Redogörelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade 2013-10-17, § 185, föreslagen bredbandsstrategi för åren 2014-2020 till samtliga nämnder och bolag. Det uppdrogs även till kommunchefen att anordna ett seminarium avseende bredbandsutbyggnad. Seminariet är genomfört och remissvaren har inkommit. Förslaget till bredbandsstrategi har framtagits av Bollnäs Energi AB och har följande mål:

  • Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
  • År 2016 har 60 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2018 har 75 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.
  • År 2020 har 90 procent av hushållen och företagen tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Handlingar
pdfFörslag till bredbandsstrategi
pdfKilafors fiberutbyggnad (karta)
pdfLottefors Fiberutbyggnad (karta)
pdfOrbaden fiberutbyggnad (karta)
pdfSegersta fiberutbyggnad (karta)
pdfSibo Lilltjära fiberutbyggnad (karta)
pdfVallsta fiberutbyggnad (karta)