Buller - ett miljö- och hälsoproblem
Buller är ett utbrett miljö- och hälsoproblem och är en av de miljöstörningar som berör flest antal människor i Sverige. Drygt två miljoner människor bedöms vara utsatta för trafikbuller som överskrider riksdagens riktvärden utomhus vid sin bostad. Trafikbullret kan ge hälsoeffekter i form av sömnstörningar, ökad risk för hjärtkärlsjukdom samt försämrad förmåga att uppfatta och förstå tal. Buller kan också bidra till ökade inlärningssvårigheter. 
 
Stora satsningar görs för att minska trafikbullret i samhället. Trafikverket har i en första etapp inriktat sig på de allra mest utsatta bostäderna. Fönster och fasadbeklädnader görs mer bullerdämpande och bullerskärmar och vallar byggs längs vägar och järnvägar. Förutom trafikbuller kan skjutbanor, motorbanor samt olika typer av tekniska installationer ge bullerstörningar i boendemiljön.
 
Trafikbuller i Bollnäs
Trots att inte Bollnäs har storstadens trafikproblem bor många människor i bostäder där ljudnivån är ett miljö- och hälsoproblem. En trafikbuller- och bilavgasutredning för Bollnäs tätort genomfördes under 1995 med befintligt vägnät för år 1995 och för år 2005 utifrån översiktsplanens intensioner. Av bullerberäkningarna framgår att ekvivalentnivåerna utomhus i de flesta beräkningspunkterna överskrider riktlinjerna för en god boendemiljö, 55 dB(A). En sammanställning visar att 1050 människor hade ekvivalenta bullernivåer som översteg detta värde. Ett mindre antal fastigheter har fortfarande bullernivåer över 65 dB(A). Dessa är belägna nära vägar med hög trafikintensitet. 
 
Fakta:
Buller mäts i decibel. Man kan mäta högsta ljudnivån under en viss tid, det så kallade toppvärdet, och man kan mäta medelvärdet av bullret under en viss tid. Ofta använder man ett filter, som fungerar så att mätinstrumentet överensstämmer med vad ett normalt öra hör (ett så kallat A-filter).
Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten ger ut riktlinjer för olika typer av samhällsbuller.
 
Lokala miljömål om buller
Bollnäs kommun har antagit lokala miljömål. De miljömål som handlar om buller hittar du på denna sida: God bebyggd miljö - Hållbar bebyggelse.
 
Kontaktpersoner: 
Elisabet Walldén (telefontid 8.30-9.30)
Peter Strömbäck (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se