Just nu pågår ett projekt för att bygga 85 vindkraftverk i Åmot-Lingbo och Tönsen. Arbeten i området kommer att pågå fram till sommaren 2020, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad.

Just nu pågår ett projekt för att bygga 85 vindkraftverk i Åmot-Lingbo och Tönsen. Arbeten i området kommer att pågå fram till sommaren 2020, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad.

Tidplan för byggnationen
Byggnationen har startats upp med mark- och anläggningsarbeten som pågår under hela 2018 och under våren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 för att pågå året ut. Därefter sker driftsättning och intrimning av vindkraftsanläggningen. Arbeten med uppsnyggning och avetablering kommer att pågå fram till sommaren 2020. Därefter återgår det till mer normala möjligheter att nyttja området.

Tillgänglighet och säkerhet
Den största risken under byggnation är alla transporter och den tunga trafiken. Dessutom sker det sprängningar på flera platser under främst 2018. Fallåsvägen genom Åmot-Lingbo kommer inte stängas av utan kommer kunna användas som vanligt. Infoskyltar, varningsskyltar och stoppskyltar sätts upp efter godkännande från tillsynsmyndigheten.

Dessa skyltar ska respekteras och passeras på eget ansvar. Hastighetsbegränsning 30 km/h.

Fiske
Då tillgängligheten till området är begränsad får man nyttja sjöarna i ytterkant av områdena. Man kan ta sig till Mosjön i Åmot-Lingbo samt till Rotemobodtjärn och Nannsjön i Tönsen. Dock gäller att man får ställa bilen på anvisade parkeringsplatser utanför området och gå sista biten. Vid ett fåtal tillfällen, då vägarna inte nyttjas av byggtrafik, kommer man kunna ta sig något längre in i Tönsenområdet närmare Nannjön och Rotemobodtjärn. Vid dessa tillfällen då tillgängligheten är något större, anslås detta vid den yttre bommen vid respektive infart till Tönsenparken. Inne i området är det mycket viktigt att parkera så att byggvägarna i området inte blockeras. För information om aktuella arbeten samt vid behov av åtkomst till sjöarna för underhåll och tillsyn, kontakta platsledningen på företaget OX2 som utför byggnationen.

Respektera skyltning, kör försiktigt och var beredd på mötande tunga fordon.

Vandring
Delar av Hälsingeleden respektive Gästrikeledenpasserar genom Åmot-Lingbo vindpark. Under byggtiden är områdena klassade som byggarbetsplatser, och vandring genom området är inte möjligt. Om man kommer på Hälsingeleden norrifrån är det stopp öster om sjön Gopen, innan Hårgbodarna. Om man kommer på Gästrikeleden söderifrån är det stopp norr om Kroksjön. Kommer man från Lingbohållet är det stopp vid Mårdnästorp.  Där Gästrikeleden korsar Västansjö-Knisselbovägen, mellan Sundsjön och Nannsjön, bör man vara extra uppmärksam på den byggtrafik som förekommer under 2018-2019.

När vägar och kranplatser har anlagts i Åmot-Lingbo, kommer det göras en bedömning av om vandringsleden behöver justeras till någon del. Under kommande drifttid kommer det inte vara några begränsningar i tillgänglighet till lederna. Dock ska hänsyn alltid tas till varningsskyltar i området.

Det är förenat med livsfara att vistas invid vindkraftverk när det är åskoväder.

Naturreservat
Under byggperioden kan man besöka naturreservatet Djupsjön-Römmaberget, som ligger inne i Tönsen-området. Man får då komma via Västansjö-Knisselbovägen och ställa bilen på anvisade platser utanför området för att sedan gå sista biten till reservatet. Vid ett fåtal tillfällen, då vägarna inte nyttjas av byggtrafik, kommer man kunna ta sig något längre in i Tönsenområdet med bil och parkera vid Djupsjön. Vid dessa tillfällen, då tillgängligheten är något större, anslås detta vid den yttre bommen vid infarten från Västansjö-Knisselbovägen.

Viktigt att inte gå in i eller vistas i arbetsområdet.

Bär- och svampplockning
Bär- och svampplockning bör undvikas under byggperioden då området klassas som en byggarbetsplats. Eftersom man som bär- eller svampplockare vanligtvis inte följer några leder är det svårt att skylta, och risken finns att man kommer in i området utan att hindras av någon vägbom eller informeras av någon skylt. Var extra uppmärksam om du är ute och plockar i närheten av projektområdet under byggperioden. Under kommande driftperiod finns inga begränsningar att vistas i området, men det är viktigt att respektera varningsskyltar.

Att vistas intill vindkraftverk vid åskväder är förenat med livsfara.

Jakt
Möten med de jaktlag som berörs kommer att hållas och även utskick av information. Alla jaktfrågor går via Michael Larsson Stora Enso, telefon 070-370 00 41, e-post michael.larsson@storaenso.com.

Skoteråkning
De skoterleder som går genom Åmot-Lingbo och Tönsen kommer som det ser ut nu att vara tillgängliga under byggperioden, men vissa störningar kan förekomma och extra försiktighet och uppmärksamhet krävs. Mer info kommer inför kommande skotersäsong.

Hänsyn skall alltid tas till varningsskyltar i området.

Mycket viktigt att inte avvika från markerade leder

Luftledningar/Stationsarbeten/Ellevi
Ellevio ansvarar för att ansluta vindkraftparken till elnätet, och detta kommer ske via två luftledningar från respektive område till en transformatorstation i Grönviken. Dessa arbeten pågår parallellt med OX2’s anläggningsarbeten och innebär ytterligare påverkan i området. För aktuell information om pågående arbete längs ledningarna och vid stationen, kontakta Ellevios projektledare Hans Borbely, telefon 070 687 12 31, e-post hans.borbely@partners.ellevio.se.

Mer information om byggnationen och kontaktpersoner
Mer information om projektet Tönsen
Projektbeskrivning Tönsen

tönsen