Julibacken översikt

Arbetsläge:

Ett detaljplaneförslag har upprättats. Planen har varit ute på samråd och granskning och är nu antagen och har vunnit Laga Kraft.

Planens syfte:

Syftet med planen är att skapa möjligheter för förskolan att fortsätta sin verksamhet på platsen, samtidigt som kontor läggs till användningsändamålet för att ge framtida möjlighet till verksamhetsförändringar.

Plandata:

Planområdet ligger centralt i Kilafors tätort och utgörs av fastigheten Kilafors 23:1. Det gränsar i öster till Polgatan och järnvägen. Söder och väster om planområdet finns äldre villabebyggelse och i norr gränsar planområdet till Sågstigen och ett mindre industriområde.

 
Detaljplanen består av:
- Planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Bulleranalys
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadskontoret)

 

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo, stadsarkitekt på 0278-251 18

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post