Översiktskarta Koldemo

Arbetsläge:

Ett detaljplaneförslag har upprättats. Planen har varit ute på samråd och på granskning och är  antagen av Miljö- och byggnämnden. Planen har vunnit Laga kraft.

Planens syfte:

AB Bollnäs Bostäder har för avsikt att upprätta en ny detaljplan för norra delen av fastigheten Koldemo 30:36, i syfte att utreda möjligheten att bygga flerfamiljshus i två våningar

Plandata:

Planområdet är beläget i utkanten av Arbrå tätort, söder om Stentorpsgränd och norr om Stationsesplanaden.

 
Detaljplanen består av:
- Planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadskontoret)
- Samrådsredogörelse
- Granskningsutlåtande
- Trafikbullerutredning
 

Upplysningar lämnas av Marie Berglund, planhandläggare på 0278-257 28

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post