Översiktsbild

Förfarande: Standardförfarande

Arbetsläge: Planen har varit ute på samråd och sen på granskning. Planen är antagen av Miljö- och byggnämnden och har nu vunnit Laga kraft.

Planens syfte: Gällande detaljplan för Slaktaren 8 har beteckningen A, Allmänt ändamål. Kvarteret har tidigare nyttjats för brandstation och skoländamål men är idag till stora delar omvandlat för olika typer av verksamheter. Här finns kommunal skola, kontor, bilverkstad, lager med mera. Fastighetsägaren har för avsikt att driva en restaurangverksamhet i de tidigare skolmatsalslokalerna. Skolverksamheten i kvarteret kommer att upphöra i och med vårterminen 2016, då kommunen har sagt upp lokalerna. Planens syfte är att anpassa beteckningarna till dagens, och de framtida förväntade, verksamheter som passar in i området. Infarten till planområdet flyttas söderut till ett läge innan man når bostadsgatan samt att ett skyddsplank uppförs mot delar av Abrahamsvägen.

Plandata: Planområdet ligger mellan Norra stambanan och Framnäsvägen, strax norr om riksväg 50, i Bollnäs tätort.

Planbeskrivning

Plankarta

Underrättelse

Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:

- Planbeskrivning

- Plankarta

- Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

- Underrättelse

- Granskningsutlåtande

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo, stadsarkitekt, på 0278-251 18

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post