karta

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planen har nu vunnit laga kraft den 6 mars 2019.

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att ompröva nuvarande markanvändning för allmän plats avsett för park till kvartersmark för skoländamål.

Plandata:  Detaljplaneområdet ligger mellan stadsdelarna Hamre och Gärdet i västra delen av Bollnäs stad inom fastigheterna Hamre 10:17 och Hamre 10:18.

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Solstudie

Detaljplanen består av 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
Solstudie

Upplysningar lämnas av Stefan Norberg på 0278-255 58

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post