versiktskarta Hamregård B

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planen har vunnit laga kraft den 21 mars 2019.

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att ompröva nuvarande markanvändning för allmän plats avsett för park till kvartersmark för bostäder och äldrevård.

Plandata:  Detaljplaneområdet ligger mellan stadsdelarna Hamre och Gärdet i västra delen av Bollnäs stad inom fastigheterna Hamre 10:10 och Gärdet 2:1.

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Solstudie

Detaljplanen består av 

Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Solstudie

Upplysningar lämnas av Stefan Norberg på 0278-255 58

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post