oversikt

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planen har nu vunnit laga kraft.

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kompletterande villabebyggelse på Ren då behovet av bostäder i Bollnäs har ökat.

Plandata:  Detaljplaneområdet ligger i stadsdelen Ren, ca 3 km öster om Bollnäs centrum. Området gränsar till Örsängesvägen i väster, jordbrukslandskapet Örrsänget i öster, fastigheten Ren 15:12 i norr och fastighet Ren 30:203 i söder.

Plankarta
Planbeskrivning
Granskningsutlåtande
Samrådsredogörelse
Skyfallsutredning

Detaljplanen består av 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post