Saversta oversikt 

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Planen har vunnit laga kraft.

Planens syfte: Syftet är att detaljplanelägga del av kommunens fastigheter Säversta 5:23 och 7:73 för industriändamål samt för andra verksamheter såsom lager, handel med skrymmande varor m.m.

Plandata:  Detaljplaneområdet är beläget i Säversta industriområde i Bollnäs tätorts sydvästra del.

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av 

Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post