översiktskarta planområde22

Förfarande: Standard

Arbetsläge: Detaljplanen har antagits 2019-09-18 och vunnit laga kraft 2019-10-21.

Bakgrund: Trafikverket upprättar för närvarande en vägplan för Väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta för ökad trafiksäkerhet och bättre vägstandard. I Norrborn planeras Fröstevägens och Tegelbruksvägens utfarter mot väg 83 att flyttas längre från varandra till två nya utfartställen i syfte att få en trafiksäkrare korsningssituation. En gång- och cykelväg planeras uppföras på västra sidan om vägen. Information om vägplanen (detaljerade kartor mm) finns på Trafikverkets hemsida; https://www.trafikverket.se/bollnas-vallsta

Planens syfte: Detaljplanen syftar till att anpassa detaljplanförhållandena i Norrborn efter vägplan för väg 83 Bollnäs- Vallsta samt för att underlätta genomförandet av vägplanen. Detaljplanen innebär att:   
Fröstevägens utfart flyttas ca 20 m norr
- Mark som är planlagd för väg, gata, park, industri och som ligger inom vägområdet, upphävs.

Plandata: Planområdet omfattas av mark kring väg 83 och sträcker sig ca 1100 meter från norr till söder genom Norrborn.

Plankarta 
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av: 

Plankarta
Planbeskrivning
Fastighetsförteckningen (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Upplysningar lämnas av Marie Berglund på 0178-257 28

 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post