bild
Förfarande: Standard

Arbetsläge:  Planen har vunnit laga kraft.

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att möjliggöra försäljning av mark som i gällande plan delvis berör Allmän plats/Gata.

Plandata: Planområdet ligger söder om Bollnäs stad mellan järnvägen och Södra Kilaforsvägen, ca 200 meter norr om Hängsjön, med en yta om cirka 3,24 ha.

Plankarta 
Planbeskrivning
Antagandebeslut
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post