Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Del av Björktjära 111
Förfarande:  Standard

Arbetsläge:  Planen har varit ute på samråd, och är ute på granskning 28 maj till 11 juni 2020.

Planens syfte: Syftet med detaljplanen är att ändra användningen från parkmark till bostadsändamål, för att möjliggöra byggnation av garage och andra framtida byggnader inom del av fastigheten.

Plandata: Planområdet är beläget cirka 2 kilometer nordväst om centrala Bollnäs, i stadsdelen Björktjära.

Underrättelse
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Undersökning

Detaljplanen består av:
Plankarta
Planbeskrivning
Samrådsredogörelse
Undersökning
Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)

Upplysningar lämnas av Bashir Hajo på 0278-251 18, eller Louise Säfström på 0278-255 58

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post