Översiktskarta Myrbäckskroken ny
Arbetsläge:
Ett detaljplaneförslag har upprättats. Planen har varit ute på samråd två gånger och reviderats, och har varit ute på granskning. Planen har antagits och vunnit laga kraft.
 
Planens syfte: 
Bollnäs Bostäder AB har för avsikt att bygga bostäder på fastigheten Torsberg 6 och delar av Sävsberg 4:1. Detaljplanen syftar till att skapa byggrätter för detta. Planen syftar även till att skapa byggrätter för bostäder och/eller kontor på fastigheten Torsberg 3. Även en ny och säkrare infart planeras vid Sävsbergsskolan.
 
Plandata:
Planområdet är beläget söder om Sävsbergsskolan intill Myrbäcken. Området ligger väster om Bollnäs centrum ca 600 meter fågelvägen från Brotorget.
 
 
Detaljplanen består av:
- Planbeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
- Samrådsredogörelse (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
- Samrådsredogörelse 2
- Granskningsutlåtande
- Trafikbullerutredning
 
Upplysningar lämnas av Erik Nordgren 0278-251 80 

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post