Backa ny
Läge:
Länsstyrelsen upphävde kommunens antagandebeslut som sen överklagades av kommunen till Regeringen. Därefter har Regeringen lämnat avslag på överklagandet och därmed upphävs antagandebeslutet. (Detaljplanen upphävs). Beslut med tillhörande handlingar finns på Samhällsbyggnadskontoret.
 
Planens syfte:
Planens syfte är att möjliggöra en kompletterande och attraktiv exploatering för 12 strandnära villatomter/fritidshustomter på i huvudsak skogsmark nära Ljusnan i Backa, Vallsta, för att på lång sikt främja utvecklingen av Vallstatrakten och dess service. Fri passage på ett 40-tal meter behålls utmed vattnet för allmänhetens friluftsliv, växter och djurliv. En flytbrygga i Ljusnan kopplas till exploateringen. Detta angelägna allmänna intresse kan inte tillgodoses på annan plats i Vallstatrakten än här i Backa.
 
Plandata:
Exploateringsområdet är beläget i ett skogsparti på den östra sidan av Ljusnan cirka 3 km från Vallsta tätort och cirka 800 meter söder om Backabron. Halva exploateringsområdet är högt beläget på en liten ås och halva 10-15 meter nedanför åsen mot Ljusnan.
 
Obs nedan visas antagandehandlingarna!
 
  
Detaljplanen består av:
- Plan- och genomförandebeskrivning
- Plankarta med bestämmelser
- Fastighetsförteckning (finns på Samhällsbyggnadskontoret)
- Samrådsredogörelse 1och 2 ( " )
- Utställningsutlåtande ( " )
  
bil 1 - Kommunpolicy för Vallstatrakten
bil 2 - Attraktivt boende i Vallstatrakten - analys och naturinventering
 
 Upplysningar lämnas av Bashir Hajo, stadsarkitekt på 0278-251 18

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Stefan Norberg
planarkitekt
(tjänstledig t.o.m. 2020-03-31)
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post