Kilafors översikt bangården
Arbetsläge:
Ett detaljplaneförslag har upprättats. Detaljplanen har varit ute på samråd och även granskning. Planen är antagen och har vunnit Laga Kraft.
 
Planens syfte:
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av bangården i Kilafors söderut samt en ny tillfartsväg till Bruket med en planskild korsning under järnvägen. 
 
Planläge:
Planområdet ligger vid Bruket i södra delen av Kilafors tätort, ca 500 m söder om Kilafors station och direkt norr om Kilafors herrgård
 
 
Detaljplanen består av:
- Planbeskrivning
- MKB
- Plankarta
- Fastighetsförtekning
- Granskningsutlåtande
 
Upplysningar lämnas av Bashir Hajo, stadsarkitekt på 0278-251 18

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post