översikt brotorget ring
Arbetsläge:
Ett detaljplaneförslag har upprättats. Detaljplanen har varit på samråd och även granskning. Granskningsutlåtande skrivs. Planen har vunnit Laga kraft.
 
Planens syfte:
Syftet med detaljplanen är att återskapa torget och att möjliggöra en upprustning av Brotorget i centrala Bollnäs för att skapa ett stadsmässigt torg i enlighet med tävlingsbidraget från KARAVAN Architects AB.
 
 
Detaljplanen består av:
- Planbeskrivning
- Plankarta
- Fastighetsförteckning (finns på samhällsbyggnadskontoret)
- Behovsbedömning
- Bearbetat tävlingsbidrag
- Granskningsutlåtande
 
Upplysningar lämnas av Bashir Hajo, stadsarkitekt på 0278-25118

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post