Så här går planprocessen till 
Det börjar med en idé - oftast om att bygga något nytt. Idén kan komma från till exempel fastighetsägaren eller kommunen.

Ansökan om planbesked - Om idén kräver ny eller ändring av befintlig detaljplan så kan man ansöka om planbesked. Planbeskedet ska ge dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Du ska ha fått ett beslut om planbesked inom fyra månader från det att en fullständig ansökan kommit in till samhällsbyggnadskontoret.

Om du får ett positivt besked ska det i planbeskedet stå en ungefärlig tidpunkt när ett beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplanen ska ske. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att en plan slutligen kommer att antas. Beskedet bekräftar bara att ett planarbete kan påbörjas.

E-tjänst planbesked

Uppstart - I uppstartsskedet av en detaljplan samlas den information som behövs för att avgränsa planområdet och för att kunna avgöra om ett genomförande av planen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget iordningsställs för att kunna skickas ut på samråd.

Samråd - Planen ställs ut för samråd där berörda får en möjlighet att tycka till om ett konkretare förslag. Efter plansamrådet upprättas en samrådsredogörelse och byggnadsnämnden får besluta om ett slutgiltigt planförslag ska tas fram.

Granskning -Efter samrådet upprättas en slutgiltig detaljplan som ställs ut för granskning i minst tre veckor. Då kan du se om dina eventuella synpunkter i samrådet har beaktats. Senast i detta skede måste du lämna in dina synpunkter för att du senare ska ha möjlighet att överklaga planen. Efter att granskningstiden avslutats upprättas ett granskningsutlåtande.

Antagande - Efter eventuella mindre ändringar går planförslaget till byggnadsnämnden för antagande. Större och extra viktiga planer eller planer som strider mot översiktsplanen godkänns av nämnden för att sedan antas av kommunfullmäktige.

Laga kraft - Om planen inte överklagas, eller om överklagandet avslås vinner planen laga kraft och kan genomföras. Nu kan bygglov beviljas, vilket innebär att spaden kan sättas i jorden och arbetet kan påbörjas för att förverkliga idén som utvecklats under processens gång.

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post