Detaljplan för del av Ljungheden 3, Bollnäs kommun, Gävleborgs län.

Miljö- och byggnämndens beslut den 19 april 2017§ 47 om att anta ovanstående detaljplan har vunnit laga kraft den 11 juni 2018.

Detaljplan för del av Ljungheden 3, Bollnäs kommun, Gävleborgs län.

Miljö- och byggnämndens beslut den 19 april 2017§ 47 om att anta ovanstående detaljplan har vunnit laga kraft den 11 juni 2018.

Länsstyrelsen Gävleborg beslöt den 2 maj 2017 att inte ta upp kommunens beslut till överprövning enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. Planen har sedan överklagats upp till Mark-och miljööverdomstolen, som 11 juni 2018 beslutade att inte ge prövningstillstånd. Detaljplanen har därmed vunnit laga kraft 11 juni 2018.

Den som vill ha ersättning för skador p g a ovanstående detaljplan enligt 14 kap Plan- och bygglagen (2010:900) måste väcka talan om det till mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum detaljplanen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Miljö- och byggnämnden

Samhällsbyggnads-kontoret
Stadshustorget
821 80 BOLLNÄS
Skicka e-post

Bashir Hajo
stadsarkitekt
0278-251 18
Skicka e-post

Erik Lundh
planarkitekt
0278-252 26
Skicka e-post

Louise Säfström
planarkitekt
0278-255 58
Skicka e-post

Johan Gunhamre
samhällsplanerare
0278-251 72
Skicka e-post

Marie Berglund
planhandläggare
0278-257 28
Skicka e-post