Bollnäs kommun äger och driver en digital dubbelsidig skylt vid Gärdet utmed riksväg 83 samt riksväg 50. Bilderna som visas på skyltarna riktar sig till förbipasserande, besökare och invånare.

Vill du att ditt evenemang ska synas på skylten?

Om du vill att ditt evenemang ska finnas med på skylten behöver du publicera information om evenemanget i evenemangskalendern på www.bollnas.se/upplev. Tips på innehåll till skyltarna tas inte emot via e-post eller telefon. Läs även nedan om vilket innehåll som visas, och inte, på skyltarna.

Om ditt evenemang väljs ut kan du komma att bli kontaktad för kompletterande uppgifter, exempelvis för godkännande enligt GDPR om det finns personer i bild som går att identifiera.

Bollnäs kommuns kommunikationsenhet hämtar evenemang från evenemangskalendern och förbehåller sig rätten att prioritera vilka evenemang som visas på skyltarna samt att neka evenemang publicitet i enlighet med de beslutade reglerna för skyltarna. Bollnäs kommuns kommunikationsenhet ansvarar för layout, innehåll, prioritering, frekvens, exponeringstid för aktuellt material samt att innehållet följer Trafikverkets yttrande för skyltarna.

Vad publiceras på skyltarna?

1. Varumärkesstärkande bilder och budskap
Inbjudande och typiska bilder tagna i Bollnäs kommun ska tillsammans med varumärkesstärkande budskap marknadsföra Bollnäs kommun som plats. Bilder och budskap om Bollnäs kommuns (inklusive bolags) satsningar och kommunikationskampanjer bygger varumärket Bollnäs kommun som myndighet samt dess bolag.

2. Kommande och pågående evenemang
Många aktiviteter, stora som små, kan synliggöras. Vi vill gynna föreningslivet och visar de många aktiviteter som sker i Bollnäs kommun. För att evenemanget ska ha relevans för att synas på skyltarna ska det ha ett allmänintresse och den breda allmänheten ska vara inbjuden att delta.

Föreningars evenemang får vara förenade med inträde/ha en kostnad för allmänhetens deltagande.

Företags evenemang kan exponeras på de digitala skyltarna om det har stort turistiskt värde och därmed mycket varumärkesstärkande för Bollnäs (kommun) som plats.
Många arrangörer vill synas på de digitala skyltarna. Därför behöver evenemanget av planeringsskäl finnas publicerat i evenemangskalendern minst två veckor innan arrangemanget går av stapeln.

Innehållet till evenemangen som marknadsförs på skyltarna hämtas endast från evenemangskalendern på bollnas.se/upplev

3. Samhällsinformation
Vi publicerar samhällsinformation där vi som kommun eller våra bolag är avsändare men kan även sprida viktig samhällsinformation från andra myndigheter.

4. Krisinformation
De digitala genomfartsskyltarna är en prioriterad kanal för kriskommunikation vid en samhällskris eller samhällsstörning. Krisinformation kan på kort varsel prioriteras före annat innehåll.

5. Gratulationer och högtidshälsningar
Högtidshälsningar görs bland annat i samband med påsk, midsommar, jul och nyår. Även andra händelser som exempelvis studenten uppmärksammas. Gratulationer via de digitala genomfartsskyltarna sker endast på uppdrag av kommunledningen och kommunchef.

Vad publiceras inte på skyltarna?

  • Det går inte att köpa exponeringsplats på de digitala skyltarna. (Vid önskemål om reklam och marknadsföring på skyltar utmed vägar hänvisar vi till de analoga infartsskyltarna som drivs av Bollnäsdraget.)
  • Allmän marknadsföring av företag, produkter och tjänster nekas alltid.
  • Verksamheter/föreningar/myndigheter marknadsförs inte i allmänhet.
  • Budskap om/från politiska partier och intresseorganisationer nekas.

Hur prioriteras innehållet på skyltarna?

Valet av innehåll på skylten görs av kommunikationsenheten genom en strategisk planering och prioritering utifrån reglerna i detta dokument samt ytterligare faktorer som: storlek på allmänintresse och målgrupp, rättvisa, ämnesområden, turistiskt värde och varumärkesbyggande budskap. Allt vägs ihop till en sammanslagen bedömning.

Hur många bilder rullar samtidigt på skyltarna?

För att det som visas på skylten ska få en välavvägd exponering samt följa Trafikverkets villkor visas fyra bilder växelvis i 20 sekunder per bild. I undantagsfall kan fem bilder visas.

Hur många dagar syns en bild?

Vid marknadsföring av evenemang/händelser exponeras respektive bild/budskap maximalt en till fyra dagar, beroende på efterfrågan och kommunikationsenhetens bedömning kring prioritering av innehåll. Oftast i anslutning till själva evenemanget/händelsen men i förekommande fall även i samband med eventuellt biljettsläpp/lansering. Övrigt innehåll kan exponeras återkommande med en tids mellanrum.

Vad är syftet med skyltarna?

Syftet med de digitala skyltarna är att marknadsföra och stärka varumärket Bollnäs, såväl som kommun och som plats. De digitala skyltarna är en viktig kommunikationskanal och ett redskap i det långsiktiga arbetet med att skapa och förmedla en positiv bild av kommunen och orten. Innehållet ska bidra till att skapa positiva synergieffekter i Bollnäs kommuns övergripande kommunikationsarbete.