Britt-Marie Rosenqvist är, av länsstyrelsen, förordnat begravningsombud i Bollnäs kommun.

Begravningsombudet har till uppgift att i begravningsfrågor företräda de personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan.

Ombudet ska:

  • informera sig om hur begravningsverksamheten är organiserad och utförs för dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • skaffa sig kännedom om önskemål rörande begravningsverksamheten från dem som inte tillhör Svenska kyrkan.
  • föreslå åtgärder som behövs för att tillgodose beaktansvärda önskemål som kommer till ombudets kännedom.
  • ägna särskild uppmärksamhet åt fastställande av begravningsavgift.
  • se till så att de särskilda gravplatserna för dem som inte tillhör något kristet trossamfund tillhandahålls inom ett godtagbart avstånd.

Finner ombudet skäl att rikta anmärkning mot församlingens sätt att sköta begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan ska ombudet underrätta länsstyrelsen om detta.

Det är till begravningsombudet eller till länsstyrelsen Du skall vända Dig med frågor och eventuella klagomål.

Britt-Marie Rosenqvist
821 80 BOLLNÄS
Telefon: 070-394 54 72
britt-marie.rosenqvist@bollnas.se