Välkommen till Elevhälsan!

Skolans uppdrag är att ge alla barn och elever goda förutsättningar för utveckling och lärande, inte bara för skoltiden utan också lust för lärande fortsatt i livet. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.

Skollagen säger att elevhälsa ska finnas för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och arbeta med åtgärder som gagnar alla barns hälsa, då en god hälsa och förutsättningar för lärande är tätt sammankopplade. I elevhälsan ska det finnas skolsköterska och skolläkare, psykologer, kurator och lärare med specialpedagogiska kunskaper. I Bollnäs har vi valt att även studie- och yrkesvägledarna ingår i elevhälsan.

Elevhälsan ingår i elevhälsoteam som leds av rektor. Utifrån vår kompetens bidrar vi med

  • att stödja pedagoger, arbetslag, elever och deras vårdnadshavare,
  • att särskilt uppmärksamma de elever som är i behov av mycket stöd och undanröja de hinder för lärandet som kan förekomma,
  • att kartlägga, analysera, föreslå, genomföra och följa upp insatser för elever.

Skolsköterska Psykolog i förskola och skola Skolkurator
Specialpedagog    

 

Du är alltid välkommen att höra av dig till skolan eller till oss direkt med dina frågor.

Tyck till här!