Flyktingmottagningen hjälper till med:

 • Mottagande och bostadsförsörjning
  Att hitta en bostad. Detta sker vid bosättningsanvisning genom Migrationsverket.
   
 • Vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning
  Kan till exempel handla om hjälp med folkbokföring, registrering vid Försäkringskassan, hjälp med gällande blanketthantering hemutrustningslån, ansökan om barnomsorg och information om kommunen.

   
 • Undervisning i sfi och annan vuxenutbildning
  Du får lära dig det svenska språket via kommunens svenskundervisning för invandrare (sfi). Sfi ges tillsammans med samhällsorientering på modersmål till flyktingar.
  Läs mer om SFI på sidan: Komvux i Bollnäs

   
 • Samhällsintroduktion
  Innebär till exempel grundläggande demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, hur det svenska samhället är organiserat, den enskildes rättigheter och skyldigheter samt praktiska frågor om vardagslivet i Sverige.

   
 • Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
  Läs mer på sidan: Utbildning och barnomsorg

   
 • Insatser inom det sociala området
  Via kommunens handläggare kan du få information om till exempel föreningsliv, olika nätverk, rådgivning och egna frågor.

   
 • Att se till att övrig kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del
  Vår personal informerar och hjälper dig hitta rätt.

    
 • Ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd
  Socialtjänsten/Försörjningsstödsenheten ansvarar för de nyanländas försörjning under den period som kallas för "glappet". Detta är en period där de nyanlända, som inte har kommit igång med sin etableringsersättning och övriga bidrag från Försäkringskassan då istället kan ansöka om försörjningsstöd hos Försörjningsstödenheten.

 • Vård och hälsa
  Efter ankomst till kommunen erbjuds kvotflyktingar och anknytningsflyktingar ett hälsosamtal med sjuksköterska där den fysiska och psykiska hälsan uppmärksammas. Detta hjälper Flyktingmottagningen till med.

  Hälsosamtalen sker på Asyl- och migranthälsa Gävleborg, Söderhamn. Flyktingar som varit i Sverige under asyltiden har erbjudits dessa samtal via Migrationsverket. Vid behov kan sjukvårdspersonal skriva remiss till Gävleborgs Flyktingtraumaenhet för utredning och behandling av trauman orsakad av krig, tortyr, flykt och fångenskap.

  Alla barn anmäls till Barnavårdscentralen eller Skolhälsovården och följer de ordinarie kontrollerna som erbjuds där. De förebyggande insatser som barnhälsovården erbjuder ska vara ett stöd för föräldrarna när det gäller deras barns fysiska, psykiska och sociala utveckling.