Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Flyktingverksamheten kan via § 10 (SFS 2010:1122) bevilja medel som gör det möjligt för ideella organisationer, föreningar, kommunala verksamheter och andra aktörer (dock ej privatpersoner) att utveckla och stärka integrationen i kommunen genom projekt/insatser.

Här hittar du mer information om § 10-medel och hur du ansöker:

Utlysningsperioder

Det finns fyra utlysningar under året så länge det finns tillgång till medel.

Sista ansökningsdag för perioderna är:
Period 1: 2020-02-14
Period 2: 2020-05-15
Period 3: 2020-08-14
Period 4: 2020-11-13

Beviljade projekt under 2020:

Värdegrundsprojekt
Kommunens alla femåringar bjuds in till Kulturskolan för att genom kultur arbeta med olika värdegrundsfrågor. Projektet har pågått under några år och några teman har varit vänskap, kärlek, känslor, integritet och miljö. Under år 2020 kommer de att fokusera på Barnkonventionen.

Projekttid: 2018-09-01--2020-12-31

Kontakt
Katharina Håkansson, Kulturenheten
E-post: katharina.hakansson@bollnas.se
Tfn: 073-270 66 92


Nattfotboll
Under ett flertal tillfällen kommer Föreningsalliansen, tillsammans med bland annat Bollnäs Bostäder, Bollnäs kommun och Rotary anordna nattfotboll på Sporthallen för barn och ungdomar i åldern 10-20 år. Syftet med nattfotbollen är att integrerar ungdomar, motverka kriminalitet, droger och skadegörelse. Man vill förmedla glädje och gemenskap, fysisk aktivitet, gruppdynamik, sunda värderingar, attityder och tydliga regler samt bryta barriärer mellan bostadsområden och grupperingar. Barn och unga är även välkomna även om man inte vill spela fotboll då det under dessa kvällar finns möjlighet att fika, spela spel, ladda sina telefoner och bara umgås. Vuxennärvaro är viktigt och föräldrar och andra vuxna är självklart välkomna!

Insatsen pausades under våren men startar upp med begränsat antal deltagare med första tillfälle den 18 september. För mer information, följ Föreningsalliansen på Facebook.

Projekttid: 2020-01-01--2020-10-31

Kontakt:
Tony Croon, Föreningsalliansen
E-post: tony.croon@foreningsalliansen.com
Tfn: 070-211 40 13


Hälsa för alla
I detta projekt arbetar Gävleborgs Idrottsförbund med folkbildning och fysisk aktivitet för att bidra till lärande och rörelse. Inom ramen för folkbildningen lär deltagarna sig om idrottens värdegrund där demokrati och delaktighet, glädje och gemenskap, allas rätt att vara med är viktiga hörnstenar. Ämnen som tas upp är jämställdhet, ledarskap, föreningskunskap, kost och motionsvanor. Utöver lärandet ges deltagarna möjlighet att genom fysisk aktivitet lära känna sin kropp, blir starkare, smidigare och rörligare.

Projekttid: 2020-01-01--2020-12-31

Kontakt:
Afaf Radhison, Gävleborgs Idrottsförbund
E-post: afaf.radhison@rfsisu.se
Tfn: 070-871 53 10

På turné - avslutat
Detta projekt arbetar med utvecklingsarbete för att aktivt möjliggöra att flera nyanlända barn och ungdomar hittar till Fabriksgatan 10 med Fritidsbanken som har blivit en viktig och betydande mötesplats med mångfalds- och inkluderingsarbete av nyanlända. Fokus kommer även att vara matchning av nyanlända. Inom projektet arbetar man också med föreningsbesök samt besöker skolor för att bland annat sprida information om Fritidsbanken.

Projekttid: 2020-01-01--2020-05-31

Kontakt:
Tony Croon, Bollnäs GIF Fotboll
E-post: kansli@bollnasfotboll.se
Tfn: 070-211 40 13


Föreningslivet skapar möjligheter 
Ett projekt där nyanlända matchas med en organisation eller aktivitet som är anpassad till de behov och önskemål som finns hos individen. Detta ger möjlighet till stärkt språk, hälsa och ökat nätverk, vilket i sin tur kan stärka inträdet på arbetsmarknaden. Själva matchningen sker med hjälp av en  föreningssamordnare som jobbar uppsökande gentemot civilsamhället och kommunen som möter nyanlända i sitt arbete. Föreningen får en ersättning om 1500 kr per deltagare och aktivitetsserie.

Projekttid: 2020-01-01--2020-05-31 (förlängd projekttid till 2020-12-31 pga Covid-19)

Kontakt:
Linda Wallberg, Föreningsalliansen
E-post: linda.wallberg@foreningsalliansen.com
Tfn: 072-513 22 35

Vägen in
Ett projekt som ska utveckla Mötesplats Gärdet genom att hålla öppet dagtid för boende på Gärdet samt anordna språkfrämjande studiecirklar kvällstid som till exempel Språkkafé, datahjälp och handarbetskvällar.

Projektet pausades pga covid-19, men startade igen i september med begränsat antal besökare på mötesplatsen.

Projekttid: 2020-03-01--2020-05-31 (förlängd projekttid till 2020-10-04)

Kontakt:
Hiwa Kasem, Studiefrämjandet Gävleborg
E-post: hiwa.kasem@studieframjandet.se
Tfn: 070-327 95 53


Könsstympning
I detta projekt arbetar Somaliska kvinnoföreningen för att motverka könsstympning och att hjälpa flickor och kvinnor som är könsstympade. 98 % av flickor och kvinnor i Somalia könsstympas och i projektet vill man förmedla kunskap och arbeta förebyggande mot könsstympning. Detta kommer att ske genom diskussioner och föreläsningar. En av föreläsningarna kommer att rikta sig till allmänheten och även till professioner som möter flickor och kvinnor som riskerar eller redan har utsatts för könsstympning. Denna föreläsning sker i samverkan med Flyktingmottagningen.

Projektet pausades pga covid-19, men har startat igen under hösten.

Projekttid: 2020-03-01--2020-04-30 (förlängd projekttid till 2020-11-30)

Kontakt:
Hussein Said, Somaliska kvinnoföreningen
E-post: xussaid@hotmail.com
Tfn: 073-977 06 86

Fritidsbanken på turné Solrosen
Fritidsbanken ska ha en filial på Solrosen som är bemannad eftermiddagar och tre kvällar i veckan. Genom att Fritidsbanken finns på plats på Solrosen kommer besökare att kunna låna utrustning gratis på plats och testa olika aktiviteter som skate, frisbee, fotboll, boule m.m. Insatsen riktar sig till alla barn, unga, unga vuxna och vuxna som besöker Solrosen, oavsett kön, etnicitet och ålder.

Projekttid: 2020-06-01—2020-12-31

Kontakt:
Tony Croon, Bollnäs GIF Fotboll
E-post: kansli@bollnasfotboll.se
Tfn: 070-211 40 13

Tillsammans
Röda Korset i Kilafors har beviljats medel för att kunna genomföra riktade insatser för nyanlända och integrationsfrämjande aktiviteter.

Projekttid: 2020-06-01—2020-12-31

Kontakt:
Eva Blomberg Svensson, Röda Korset Kilafors
E-post: eva.bs@telia.com
Tfn: 076-814 14 37

Fotboll för barn 7-9 år - inställt pga Covid-19
Bollnäs GIF fotboll har beviljats medel för att fortsätta utvecklingsarbetet kring Integration genom föreningslivet med fokus på Fotboll för alla och Lilla Champions League, en kostnadsfri fotbollsaktivitet för barn i åldrarna 7-9 år. Syftet med insatsen är att få fler barn och ungdomar fysiskt aktiva, bidra till att fler barn och ungdomar får en meningsfull fritid som är tillgänglig i deras närområde, bidra till att fler barn får vara del i ett sammanhang där de känner gemenskap, glädje och samhörighet.

Projekttid: 2020-06-01—2020-09-30

Kontakt:
Tony Croon, Bollnäs GIF Fotboll
E-post: kansli@bollnasfotboll.se
Tfn: 070-211 40 13

Jämställdhetsprojekt
Bollnäs islamiska center har beviljats medel för att fortsätta arbetet med jämställdhetsfrågor inom föreningen. Inom insatsen kommer det att erbjudas föreläsningar och workshops för såväl medlemmar som föreningsstyrelsen. Målet med projektet är att det kommer att bidra till ökad jämställdhet bland deltagarna genom att fördjupa deras kunskaper samt ge dem verktyg att förstå och diskutera jämställdhetsfrågor.

Projekttid: 2020-09-01 – 2020-12-31

Kontakt:
Hussein Said, Bollnäs islamiska center
E-post: xussaid@hotmail.com
Tfn: 073-977 06 86

 

 

 

 

Dela på Facebook

Sandra Tynell
Integrationssamordnare
Skicka e-post
0278-253 67

Elsa Matteoni
Integrationsutvecklare
Skicka e-post
0278-256 99

Besöksadress
Östra Stationsgatan 15
821 42 Bollnäs