Medborgare som mår bra och trivs i sin kommun, som upplever att de har möjlighet att påverka sina liv och vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet, är en förutsättning för god tillväxt och hållbar utveckling. I folkhälsoarbetet är det inte bara viktigt att hälsan utvecklas positivt, utan också att den är jämlik, att alla medborgare har jämlika förutsättningar för en god hälsa.

Folkhälsan i Sverige beskrivs generellt bli bättre, samtidigt som skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper ökar. Det övergripande folkhälsomålet är därför ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Regeringen har även beslutat att tillsätta en nationell kommission som fokuserar på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Kommissionens ska lämna förslag om hur hälsoklyftorna kan minskas. Länk till mer information om kommissionen

Folkhälsa i Bollnäs kommun
Folkhälsorådet är ett politiskt råd som ansvarar för det lokala folkhälsoarbetet i Bollnäs kommun. Det är ett rådgivande och initierande organ. Rådets ledamöter återrapporterar rådets frågor till respektive nämnd och ansvarar för att folkhälsofrågorna beaktas i nämndens ordinarie arbete. 

Folkhälsoarbetet i Bollnäs kommun utgår från pdfFolkhälsoplan 2015-2020 .

Bollnäs kommun har i sitt folkhälsoarbete valt att prioritera fyra områden:

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Ekonomiska och sociala förutsättningar
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Drogförebyggande arbete (alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Bollnäs kommun samverkar med Region Gävleborg i folkhälsoarbetet. Läs mer om Regionens folkhälsoarbete i pdfDet regionala folkhälsoprogrammet3.63 MB

Även nationellt och internationellt diskuteras folkhälsa och skillnader i folkhälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) och den så kallade Marmotkommissionens slutrapport pdfUtjämna hälsoskillnaderna inom en generation är en viktig milstolpe. Rapporten beskriver positiva globala förbättringar i hälsa, men också systematiska skillnader i livschanser både mellan olika länder och inom länder. Rapporten lyfter fram hur politiska åtgärder kan bidra till att minska de ojämlika förutsättningarna för hälsa.

I januari 2019 redovisade Bollnäs kommun sin rapport ”Att leva och bo i Bollnäs kommun” till Delegationen mot segregation. Till underlaget har ca 800 kommuninvånare varit med och bidragit genom att svara på enkäter och/eller varit med och blivit intervjuade i olika fokusgrupper. 
Rapporten att leva och bo i Bollnäs kommun (PDF)

Länkar
Länk till Folkhälsoarbetet i EU 
Länk till Folkhälsomyndigheten