Medborgare som mår bra och trivs i sin kommun, som upplever att de har möjlighet att påverka sina liv och vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet, är en förutsättning för god tillväxt och hållbar utveckling. I folkhälsoarbetet är det inte bara viktigt att hälsan utvecklas positivt, utan också att den är jämlik, att alla medborgare har jämlika förutsättningar för en god hälsa.

Folkhälsan i Sverige beskrivs generellt bli bättre, samtidigt som skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper ökar. Det övergripande folkhälsomålet är därför ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Regeringen har även beslutat att tillsätta en nationell kommission som fokuserar på hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper. Kommissionens ska lämna förslag om hur hälsoklyftorna kan minskas. Länk till mer information om kommissionen

Folkhälsa i Bollnäs kommun
Folkhälsorådet är ett politiskt råd som ansvarar för det lokala folkhälsoarbetet i Bollnäs kommun. Det är ett rådgivande och initierande organ. Rådets ledamöter återrapporterar rådets frågor till respektive nämnd och ansvarar för att folkhälsofrågorna beaktas i nämndens ordinarie arbete. 

Folkhälsoarbetet i Bollnäs kommun utgår från pdfFolkhälsoplan 2015-2020 .

Bollnäs kommun har i sitt folkhälsoarbete valt att prioritera fyra områden:

  • Delaktighet och inflytande i samhället
  • Ekonomiska och sociala förutsättningar
  • Barn och ungas uppväxtvillkor
  • Drogförebyggande arbete (alkohol, narkotika, dopning och tobak)

Bollnäs kommun samverkar med Region Gävleborg i folkhälsoarbetet. Läs mer om Regionens folkhälsoarbete i pdfDet regionala folkhälsoprogrammet3.63 MB

Även nationellt och internationellt diskuteras folkhälsa och skillnader i folkhälsa. Världshälsoorganisationen (WHO) och den så kallade Marmotkommissionens slutrapport pdfUtjämna hälsoskillnaderna inom en generation är en viktig milstolpe. Rapporten beskriver positiva globala förbättringar i hälsa, men också systematiska skillnader i livschanser både mellan olika länder och inom länder. Rapporten lyfter fram hur politiska åtgärder kan bidra till att minska de ojämlika förutsättningarna för hälsa.

I januari 2019 redovisade Bollnäs kommun sin rapport ”Att leva och bo i Bollnäs kommun” till Delegationen mot segregation. Till underlaget har ca 800 kommuninvånare varit med och bidragit genom att svara på enkäter och/eller varit med och blivit intervjuade i olika fokusgrupper. 
Rapporten att leva och bo i Bollnäs kommun (PDF)

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitik
Via enkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) arbetar vi för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Bollnäs kommun. Resultatet av enkäten ger oss svar på hur ungdomar i Bollnäs kommun ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjlighet till arbete, sin egen hälsa och trygghet, sin fritid och sin framtid. 

Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2019 i åk 8 och år 2 på gymnasiet. Resultatet visar att en stor andel av ungdomarna i Bollnäs kommun ser positivt på framtiden och en stor andel ser att det finns möjlighet att starta egna företag senare i livet.. Det finns en vilja att engagera sig i kommunala frågor, mer än varannan elev i år 2 på gymnasiet vill vara med och påverka. Positivt är också att de insatser som påbörjats med att öka ungdomsinflytandet verkar ge frukt då det är allt färre elever som ser att de har inga eller mycket små möjligheter att föra fram sina åsikter till de som styr i kommunen. 

En hjärtefråga för Bollnäs kommun är att öka antalet invånare i kommunen. På frågan om man kommer att flytta från kommunen efter avslutad gymnasiegång så svarar en ganska stor andel att man kommer att flytta. Dock beror flytten inte på att man inte trivs utan det handlar om möjligheter till vidare studier, arbete men också vilja att se något annat. Det bästa med att bo i Bollnäs kommun är, förutom närheten till familj och vänner, närheten till naturen.

Områden där det visar sig försämringar sedan förra mätningen 2016, är områden som många medborgare kan vara del i och påverka till det bättre genom att vara uppmärksam och göra orosanmälningar. Det är den upplevda tryggheten, utsattheten för hot, våld, sexuellt våld/utnyttjande, alkohol- och narkotika bruk som alla har utvecklats i negativ riktning. Andelen som är fysiskt aktiva och de som skattar sin hälsa som god har också minskat sedan förra mätningen.

Några länkar för dig som är orolig eller behöver stöd:
Hjälp till barn och unga
Beroendecentrum                    

Länkar
Länk till Folkhälsoarbetet i EU 
Länk till Folkhälsomyndigheten