Ändamål - syfte - inriktning
Att i enlighet med stadgarna för Märta Jonssons Minnesfond, som fastställdes av Arbrå kyrkofullmäktige den 15 september 1957, främja vården och rehabiliteringen av behövande äldre, sjuka och funktionshindrade.


Vilka kan söka
Ideella föreningar och organisationer, institutioner och enskilda verksamma och/eller folkbokförd (mantalsskriven) inom förutvarande Arbrå Församling.

Bidrag och stöd utgår ej till kostnader som enligt lag eller författning åligger kommunen, landstinget eller staten, ej heller till politiskt ändamål.

Ansökans innehåll (Ansökan om projektbidrag).
- Uppgift om sökandens (föreningens etc.) fullständiga namn, adress samt post- eller bankgironummer.

- Om post- eller bankgironummer saknas, uppge då till vem utbetalning av eventuellt bidrag skall göras.

- Enkel, tydlig och kortfattad redogörelse för behovet av bidrag/stöd.

- Kostnadsberäkning och finansieringsplan. Ange också om bidrag sökts eller erhållits från annat håll samt hur mycket egna medel och eget arbete som beräknas ingå.

Ansökningstid
Ansökan kan göras när som helst under året och insändas till Arbrå Donationsråd, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs.

Redovisning - utvärdering - uppföljning
Sökanden som beviljats bidrag skall sedan projektet eller verksamheten genomförts till donationsrådet lämna såväl verksamhetsmässig som ekonomisk redovisning och utvärdering.

Granskning av verksamheten
Förening som beviljats bidrag, har skyldighet att medge donationsrådet att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar så att dessa kan granskas på det sätt som donationsrådet bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

Missbruk eller uppsåtligt lämnade oriktiga uppgifter i ansökan om bidrag medför att föreningen avstängs från bidrag eller att bidrag begränsas.

Beslutsmeddelande och utbetalning
Sedan ansökan behandlats av donationsrådet bekräftas rådets handläggning och förslag till fondstyrelsen med protokollsutdrag till föreningen/sökanden.
Sedan respektive beslutande fondstyrelse/nämnd slutligen behandlat ansökan utbetalas bidraget omgående.

Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag till föreningen/sökanden.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av donationsrådets sekreterare Ulf Arbinger på tel 0278-413 35 eller 070-327 55 18