Ändamål - syfte - inriktning
Att i enlighet med respektive donationsfonds stadgar ge föreningar / organisationer, barn- och ungdomsinstitutioner samt enskilda ekonomiskt stöd till olika projekt samt ge möjlighet att utveckla verksamhet utöver det traditionella för barn och ungdomar inom förutvarande Arbrå kommun.

Kriterier för projekt och verksamhetsinriktning
- Uppsökande verksamhet med inriktning mot barn och ungdomar som står utanför föreningslivet.

- Verksamhet i syfte att förebygga våld, mobbing, rasism och övriga motsättningar i samhället.

- Genomförande av helg- och ferieverksamhet, drogförebyggande arrangemang samt insatser för en bestämd målgrupp i bostadsområden eller glesbygd.

- Genomförande av studieresor, lägerskolor etc. för klasser, daghem / förskolor/fritidshem och fritidsgårdar, med en tydlig pedagogisk inriktning.

- Ny-, till-, ombyggnad samt upprustning eller inredning av föreningsägd anläggning/lokal.

- Inköp av utrustning och inventarier till föreningsägd eller förhyrd anläggning/lokal eller speciell verksamhet.

- Internationellt utbyte med skolor och föreningar/organisationer.

Vilka kan söka
Ideella föreningar och organisationer, skolklasser, daghem/förskolor/fritidshem och fritidsgårdar samt enskilda med verksamhet riktad till barn och ungdom inom Arbrå förutvarande kommun.

Ansökan får ej främja föreningsmedlems eller enskilds ekonomiska intressen.

Ansökan innehåll
Ansökan skall göras på särskild blankett och innehålla följande:

- Uppgift om sökandens (föreningens etc.) fullständiga namn, adress samt post- eller bankgironummer.

- Om post- eller bankgironummer saknas, uppge då till vem utbetalning av eventuellt bidrag skall göras.

- Enkel, tydlig och kortfattad redogörelse för projektet/verksamheten.

- Kostnadsberäkning och finansieringsplan. Ange också om bidrag sökts eller erhållits från annat håll samt hur mycket egna medel och eget arbete som beräknas ingå.

Ansökningstid
Ansökan kan göras när som helst under året och insändas till Arbrå Donationsråd, Bollnäs kommun, 821 80 Bollnäs.

Ansökan skall vara inlämnad i god tid innan projektet/verksamheten startas.

Beslutsmeddelande och utbetalning
Sedan ansökan behandlats av donationsrådet bekräftas rådets handläggning och förslag till respektive fondstyrelse/nämnd med protokollsutdrag till föreningen/sökanden.

Sedan respektive beslutande fondstyrelse/nämnd slutligen behandlat ansökan utbetalas bidraget omgående.

Avslag på ansökan bekräftas med protokollsutdrag till föreningen/sökanden.

Redovisning - utvärdering - uppföljning
Sökanden som beviljats bidrag skall sedan projektet eller verksamheten genomförts till donationsrådet lämna såväl verksamhetsmässig som ekonomisk redovisning och utvärdering.

Granskning av verksamheten
Förening som beviljats bidrag, har skyldighet att medge donationsrådet att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och handlingar så att dessa kan granskas på det sätt som donationsrådet bestämmer, men med den begränsningen att skyddet för enskilds åsiktsfrihet enligt grundlagen inte åsidosätts.

Missbruk eller uppsåtligt lämnade oriktiga uppgifter i ansökan om bidrag medför att föreningen avstängs från bidrag eller att bidrag begränsas.

Upplysningar
Ytterligare upplysningar lämnas av donationsrådets sekreterare Ulf Arbinger på tel 0278-413 35 eller 070-327 55 18