Radon är en radioaktiv gas som kan finnas i vatten, jord och byggmaterial.

Gasen avger radioaktiv strålning som har mycket kort räckvidd och liten genomträngningsförmåga. Den är därför farlig endast om den kommer in i kroppen och där avger sin strålning på. Höga radongashalter i inomhusluft medför en ökad risk för lungcancer.

Radonmätning
I befintliga bostäder är referensnivån för radonhalten 200 Bq/m3. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta.
Du kan beställa mätningen av radon i luft genom att kontakta ett mätföretag. För att veta vilka mätföretag som är ackrediterad för radonmätning kan du besöka Swedacs hemsida. 
 
Mätningarna skall ske i minst två månader under eldningssäsong, det vill säga under perioden 1 oktober till 30 april.
  
Nya mätningar bör göras om tekniska förändringar i byggnaden har utförts efter senast utförda mätning. Exempel på sådana förändringar kan vara ombyggnad, förändrad ventilation eller uppvärmning. Också om mätningarna är äldre än 10 år bör en ny mätning ske.
 
Enligt miljöbalken är fastighetsägare skyldig att förebygga och motverka höga radonvärden i bostaden. Enligt det nationella miljömålet skall alla bostäder senast år 2020 ha radonvärden under 200 Bq/m3. 
 
 
Radon i vatten
När radonhaltigt vatten används i hushållet avgår en stor del av radonet till inomhusluften. Vatten med radonhalt högre än ett par hundra becquerel per liter förekommer framförallt i brunnar som är borrade i berg. Det finns även kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Effektiva filter finns för att sänka radonhalten i vattnet.
  
Bidrag för att åtgärda höga radonhalter
Radonbidrag kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Bidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Läs mer om radonbidrag på Boverkets hemsida. För frågor om bidraget hänvisar vi till länsstyrelsen Gävleborg, telefon 010-2251000 (växel).
 
Kontaktpersoner:
Ulrica Brorén (telefontid 8.00-9.30)
Emy Thellenberg (telefontid 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se