Har du som hyresgäst klagomål på dålig luft, fukt eller mögel ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller fastighetsägaren för att åtgärda problemet. Om inte det hjälper kan du i Bollnäs kommun kontakta Samhällsbyggnadskontoret. Upplever du hälsobesvär bör du även kontakta sjukvården för undersökning. Hälsobesvär som kan uppstå av dålig ventilation är bl.a. trötthet, huvudvärk och allergiska besvär.

Ventilation innebär förflyttning och utbyte av luft i byggnader. För att uppnå en bra luftkvalitet i en byggnad krävs en bra ventilation som är anpassad till den verksamhet som finns i byggnaden. Det bildas ständigt luftföroreningar från byggnad, inredning och de personer som vistas i byggnaden.  Ventilationen ska kunna föra bort dessa föroreningar och tillföra ”frisk” luft istället.  

I byggnader med dålig ventilation blir föroreningar kvar inomhus och luftfuktigheten kan bli för hög. Detta kan på sikt leda till fuktskador och problem med mögel. Ofta ökar också temperaturen och koldioxidhalten blir för hög. Dessutom kan för höga halter av radon uppkomma vid dålig ventilation.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om luftkvalitet och ventilation.

Det finns flera olika ventilationssystem, såsom självdrag, mekanisk frånluft, mekanisk till- och frånluft och med eller utan återvinning av värme. Vilket system som kan användas beror på hur huset är byggt och vad det används till.

Det är fastighetsägarens ansvar att se till att bostäder har tillräcklig ventilation. Sedan 1991 finns lagkrav på att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras regelbundet i de flesta byggnader (en- och tvåbostadshus är undantagna). OVK ska även göras innan ett ventilationssystem tas i bruk för första gången (första besiktning). Besiktningsprotokoll från OVK ska skickas till miljö- och byggnämnden.

Boverkets hemsida kan du bl.a. läsa om olika ventilationssystem, hur du själv kan kontrollera din ventilation och om obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

Kontaktpersoner:
Emy Thellenberg (telefontid 8.00-9.30)
Ulrica Brorén (telefontid 8.00-9.30)


Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se