Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Du som är folkbokförd i Bollnäs kommun kan lämna medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige (regleras i kommunallagen 5 kap. 23 §).

Som Bollnäsbo får Du på ett påtagligt sätt möjlighet att påverka och förbättra den kommunala verksamheten!

Vad är ett medborgarförslag?
Medborgarförslag är ett förslag om att förändra någon verksamhet inom kommunens ansvarsområde. Det kan till exempel handla om förskola, omsorg för äldre eller personer med funktionsnedsättning, socialtjänst, demokratifrågor eller vissa typer av upprustningar eller skötsel av parkmiljö. Däremot får ett medborgarförslag inte avse myndighetsutövning mot enskild och inte heller sådana frågor som inte ryms inom den kommunala kompetensen.

Hur lämnar man medborgarförslag?
Du kan lämna förslag skriftligt via brev, e-post, fax, i formuläret nedan eller på infocenter i Bollnäs stadshus. Det ska tydligt framgå att det är ett förslag till kommunfullmäktige och vad saken gäller. För att styrka att Du som förslagsställare är folkbokförd i kommunen måste Du lämna namn och adress, gärna också telefonnummer och eventuell e-postadress. Skriv gärna kort och enkelt!

Vad händer med medborgarförslaget?
När förslaget kommer in till kommunfullmäktige blir det en så kallad allmän handling och det diarieförs. Kommunfullmäktiges presidium (som består av kommunfullmäktiges ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande) bereder inför varje sammanträde de ärenden som tas upp. Du får en skriftlig bekräftelse via brev eller e-post på att förslaget tagits emot och ett besked om hur Ditt medborgarförslag kommer att behandlas.


Fråga
Kommunfullmäktiges sammanträden inleds alltid med ”Allmänhetens frågestund” under högst en halv timma. Då har Du som medborgare rätt att ställa frågor och få direkt svar från nämndernas presidier. Frågor ska framställas till kommunfullmäktiges presidium senast en halvtimme före sammanträdet (presidiet finns tillgängligt innan sammanträdet för hjälp med formuleringar m.m.). Du kan också, med fördel, skicka in Din frågeställning längre i förväg.

Klicka här för webbformulär


eller skicka till
Bollnäs kommun
Kommunfullmäktige
821 80 Bollnäs
Märk kuvertet: Medborgarförslag

E-post: fullmaktige@bollnas.se
Fax: 0278-256 00

Klicka här för blankett i Pdf-format