Sedan 1999 har Sverige haft miljökvalitetsmål för arbetet mot att nå en hållbar utveckling. Bollnäs har haft lokala miljömål sedan 2005. De nu aktuella miljömålen antogs i kommunfullmäktige i maj 2013 och sträcker sig fram till 2020. 
 
Målen är uppdelade i övergripande mål för kommunens geografiska område, det vill säga att alla som bor eller verkar i kommunen kan bidra till att uppnå dessa mål.
 
Det finns också miljömål för kommunens förvaltningar och bolag som visar vad Bollnäs kommun kommer att arbeta med för att bidra till att uppnå de lokala miljömålen.
 
Bollnäs kommun har inte antagit några lokala miljömål för miljökvalitetsmålen Skyddande ozonskikt, Hav i balans samt levande kust och skärgård, Storslagen fjällmiljö samt Levande skogar.  
 
När det gäller Skyddande ozonskikt  var bedömningen att de författningar och internationella överenskommelser som finns ansågs tillräckliga för att styra arbetet.
 
Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö har vi inte formulerat  några lokala mål för eftersom det inte finns några sådana miljöer i vår kommun. 
 
Målen för Levande skogar kommer att revideras i dialog med Skogsstyrelsen. 
 
 

Överenskommelse mellan Länsstyrelsen Gävleborg och Bollnäs kommun om åtgärder inom miljöområdet
pdföverenskommelse_om_miljömålsåtgärder.pdf