Senast år 2020 ska det finnas tydliga regleringar i översiktsplan och detaljplan som visar var bebyggelse tillåts med tanke på översvämningsrisker och 100-årsflöden. Färre människor ska störas av buller eller ohälsa kopplad till fastigheter som de vistas i större delen av tiden. Radonhalten i fastigheter där skolor och förskolor bedriver verksamheter ska åtgärdas för att uppfylla gällande gränsvärde, senast 2020. Radonhalten i flerbostadshus ska mätas och till 2020 ska samtliga fastigheter understiga gränsvärdet på 200 Bq/m3.

Minst 80 % av de fastighetsägare för enbostadshus som uppmätt för höga radonhalter, bör ha åtgärdat de för höga radonhalterna inom 5 år från mättillfället. Vid nyetablering av bostäder eller omläggning av kraftledningar ska sådana skyddsavstånd väljas att kraftledningar inte orsakar elektromagnetiska fält överstigande 0,3 uT (mikrotesla) eller att avståndet mellan en 400 kv kraftledning och bostäder inte understiger 100 meter.

Kommunens förvaltningar och bolag ska bidra till målen ovan genom att uppnå följande mål;

- senast 2020 ska det finnas detaljplaner med utpekade områden där krav ställs på energisnålt byggande.

- bullerkartläggning av kommunens vägar ska vara genomförd senast år 2020.

- år 2020 ska minst 80 % av Bollnäs kommuns skolor och förskolor uppfylla kraven för Grön Flagg eller annan likvärdig modell.

- Radonhalten i luft i de fastigheter som kommunen äger och förvaltar ska åtgärdas, senast 2020, så de inte överstiger gällande gränsvärde.

- ventilationen i fastigheter inom kommunen ska kontrolleras via OVK (obligatorisk ventilationskontroll).