Kommunstyrelseförvaltningen ligger underordnad kommunstyrelsen och arbetar med kommuncentrala uppgifter.

Kommunstyrelsekontoret
Har den övergripande uppgiften att tillhandahålla tjänster av administrativt slag till kommunens övriga förvaltningar. I kommunstyrelsekontoret ingår kundcenter och stödfunktioner som post och stadshusets vaktmästeri.

Kommunikationsenheten
Ansvarar för kommunens övergripande externa och interna kommunikation. Har övergripande ansvar för kommunens webbplats, intranät, sociala medier, grafiska profil, trycksaker, press- och mediafrågor samt den digitala genomfartsskylten.

Ekonomikontoret
Ansvarar för övergripande ekonomisk planering, budgetering, placerings- och finansfrågor, redovisning och bokslut, uppföljning och utvärderingar, sakförsäkringar och kassa, debitering och fakturahantering.

Personalkontoret
Ansvarar för utbetalning av löner och arvoden, att hantera pensionsfrågor och bistår kommunstyrelsen med att teckna, tolka och följa upp lagar, avtal och bestämmelser inom det arbetsrättsliga området.

Näringsliv- och utvecklingskontoret
Arbetar för att skapa förutsättningar för tillväxt för entreprenörer och företag.

Kulturenheten
Består av verksamheterna allmänkulturen, biblioteket, kulturhuset, fritidsgårdarna, kulturskolan, konsthallen och turistbyrå.

Flyktingverksamheten
Flyktingverksamheten ansvarar för det kommunala flyktingmottagandet för personer som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Flyktingverksamheten ansvarar också för att ge information om flyktingsituationen och flyktingmottagandet till andra kommunala verksamheter och bolag, aktörer i civilsamhället samt kommuninvånare. Flyktingverksamheten arbetar aktivt tillsammans med andra verksamheter, organisationer och föreningar för att främja integrationen i kommunen.

Arbetsmarknadsenheten
Handlägger administrativa, kurativa och sociala arbetsuppgifter till alla arbetssökande i kommunen, samt stöder arbetssökande för att öka deras möjligheter att skaffa en anställning, studera eller på annat sätt skaffa egen försörjning. Arbetsmarknadsenheten har ansvaret för Kommunala Aktivitetsansvaret i Bollnäs kommun. Ungdomar mellan 16-20 år som inte påbörjat, som har avbrutit eller inte har fullföljt sin gymnasieutbildning skall erbjudas individuella aktiviteter. Syftet är att motivera ungdomarna att i första hand påbörja eller återuppta en utbildning.

 

Bo Wallbäcks
Förvaltningschef

Stadshustorget 2
821 80 Bollnäs

Skicka e-post
0278 - 255 12