Ett viktigt steg för ett hållbart samhälle är att ha en plan för hur vi ska minska och hantera avfall på bästa möjliga sätt. Kommunens nya Kretsloppsplan berättar vad vi ska uppnå och hur det ska genomföras.

Alla kommuner ska ha en plan för att förebygga avfall och för att hantera avfall på bästa möjliga sätt. 

Avfallsplanen är ett lagstadgat styrdokument som beskriver hur nationella, regionala och lokala mål inom avfallsområdet ska uppfyllas.

Avfallsplan blir Kretsloppsplan

Eftersom avsikten är att skapa ett mer cirkulärt tänkande, där mindre avfall uppstår och resurser tillvaratas, kallar vi kommunens avfallsplan för kretsloppsplan.

Kretsloppsplanen styr i samma riktning som Sveriges miljömål och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 – mot ett hållbart samhälle (läs mer om Agenda 2030 längre ner på sidan).

Planen är framtagen av Bollnäs kommun tillsammans med det kommunala avfallsbolaget BORAB. Den godkändes av Bollnäs respektive Ovanåkers kommun våren 2021 och gäller fram till år 2025.

Med Kretsloppsplanen vill vi att invånarna och dess verksamheter:

 • överväger och avstår från att köpa nytt.
 • förstår varför källsortering är viktigt och sorterar mer.
 • lämnar/säljer vidare till återbruk och köper begagnat.
 • vet vad farligt avfall är och hur det ska hanteras.
 • förstår att mat är en resurs som ska tas tillvara på bästa sätt.
 • arbetar för att minska nedskräpningen.

Till vem vänder sig Kretsloppsplanen

Den riktar sig både internt till kommunens anställda och till innevånare, externa verksamheter och övriga aktörer.

Kretsloppsplanens syfte

Planens syfte är att skapa största möjliga nytta för miljö, klimat och Bollnäs utveckling inom cirkulär ekonomi.

Enkelt uttryckt kan man säga att cirkulär ekonomi handlar om att alla delar och allt material i de produkter som finns på marknaden ska gå att återvinna och återanvända.

Insatser som gynnar miljön kan även främja ekonomin, både på kort och lång sikt.

Bilden nedan illustrerar cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomiwebb

Bildkälla: Region Gävleborg 

Det ska vara lätt för alla att göra rätt, oavsett om du bor i ett hushåll eller verkar i en stor organisation.

Kretsloppsplanen berättar hur vi ska tillvarata våra resurser, bygga hållbart samt minska och återvinna mängden matsvinn.

Vi ska ställa höga miljökrav vid upphandling, fasa ut farliga kemikalier och skapa slutna kretslopp av giftfria material.

Vad säger Kretsloppsplanen?

Här nedan följer några exempel på Kretsloppsplanens mål:

 • Vi ska minska mängden mat som slängs i skolor, förskolor och äldreomsorg.
 • Kommunen ska källsortera i all kommunal verksamhet.
 • Mer av hushållens avfall ska återvinnas.
 • Mindre plast, förpackningar, returpapper och matavfall ska slängas i gröna tunnan.
 • Nedskräpningen ska minska.

Vi följer avfallstrappan

Bollnäs kommun följer EU:s avfallshierarki, den så kallade avfallstrappan.

Enligt avfallstrappan bör vi i första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt.

Avfallstrappan

1. Förebyggande: I första hand se till att det skapas så lite avfall som möjligt. 

2. Återanvändning: Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända.

3. Materialåtervinning: När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. 

4. Energiåtervinning: Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom att brännas.

5. Deponering: Avfall som inte kan hanteras på annat sätt slutförvaras på deponi/soptipp. 

Koppling till Agenda 2030

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Agenda 2030, de 17 målen.


För Kretsloppsplanen är främst följande av FN:s mål aktuella:

3. God hälsa och välbefinnande

6. Rent vatten och sanitet för alla

7. Hållbar energi för alla

11. Hållbara städer och samhällen

12. Hållbar konsumtion och produktion

13. Bekämpa klimatförändringarna

14. Hav och marina resurser


Kretsloppsplanen i sin helhet

pdfKretsloppsplan 2021-2025.1.15 MB


Relaterade länkar

Agenda 2030, om de globala målen för hållbar utveckling

Om miljöbalken

Cirkulär ekonomi

www.borab.se

 

 Kretsloppsplan