Kommunallagen (KL) är den lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden.

Förvaltningslagen (FL) reglerar förvaltningsmyndighetens verksamhet och innehåller bland annat regler om serviceskyldigheten mot allmänheten, hur ärenden ska handläggas samt regler för överklagande av myndighetsbeslut.

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar (sekretess).

Josefine Jonsson
kommunsekreterare

Skicka e-post
0278-253 45