Luftföroreningar är ett internationellt problem
Föroreningar från olika verksamheter i samhället släppts ut i luften där de gradvis omvandlas. De transporteras med vindarna, ibland över stora delar av jordklotet, och orsakar en lång rad skador på miljö, byggnader och människor. Växthuseffekten är ett globalt problem och ett av våra allvarligaste miljöproblem på sikt. Vi måste alla ta vårt ansvar genom att minska våra utsläpp av fossila bränslen.
 
Luftföroreningar är också ett lokalt problem
Vi människor utsätter oss för luftföroreningar såväl utomhus som inomhus. I regel är det i tätortsluften som vi utsätts för de högsta halterna av olika föroreningar. Övergången till fjärrvärme har minskat utsläpp från låga skorstenar och har på så sätt förbättrat luftkvaliteten i tätorten. Trots införande av katalysatorer på bilar och bättre bränslen står vägtrafiken i dagsläget för störst påverkan på tätortsluften vad gäller exempelvis kolväten, partiklar och kväveföreningar. I Bollnäs tätort står vägtrafiken för omkring 70 procent av dessa utsläpp.

Luftkvalitetsundersökningar i Bollnäs
 
Alla kommuner i Gävleborgs län är från och med 2012 medlemmar i Östra Sveriges Luftvårdsförbund.
 
Genom mätningar och/eller beräkningar kan vi följa trender, göra jämförelser med andra orter samt avgöra hur vi ligger till i förhållande till normer och mål. Vi har ett värmeverk som eldar sopor och flis. Vad innebär detta för luftkvaliteten i Bollnäs jämfört med andra kommuner utan liknande förbränningsanläggningar? Hur påverkas luftkvaliteten av trafiken i Bollnäs tätort?
 
Samhällsbyggnadskontoret har tillsammans med Tekniska förvaltningen deltagit i Svenska Miljöinstitutets - IVL:s - samarbetsprojekt med ett antal kommuner i Sverige för att mäta luftkvaliteten i tätorter, det så kallade Urbanprojektet. I dagsläget har vi övergått från att faktiskt mäta luftföroreningar till att istället beräkna utsläppen via beräkningsprogram.
 
Generellt kan sägas att luftkvaliteten i svenska tätorter har förbättrats från mitten av 1980-talet till dags dato. Så är också fallet i Bollnäs. De senaste mätningarna visar dock något försämrade värden vad gäller kvävedioxid. 
 
Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för bland annat kvävedioxider, partiklar (PM 10) och bensen. Det finns också lokala miljömål som i dagsläget klarar miljökvalitetsnormerna. Även våra lokala mål fram till 2010 klaras i urbanmätpunkten, men inte i de värst utsatta gatumiljöerna.
 
Biltrafiken
I svenska tätorter utgör, precis som i Bollnäs , trafiken den dominerade källan till luftföroreningar. Åtgärder för att minska emissionerna från trafiken har stor betydelse för luftkvaliteten i våra tätorter. Den största förändringen under det senaste decenniet tillskrivs införandet av katalytisk avgasrening på personbilar från och med 1989-års modeller. Nu har de flesta personbilar i vår bilpark katalysatorer. Med katalysatorer reduceras exempelvis bensen med cirka 70 procent. Av dessa 70 procent släpps emellertid 55-80 procent ut under de första kilometrarna då motorerna är kalla. Katalysatorn har här alltså nästan ingen effekt alls.
 
Miljöklassningen av motorfordon är också betydelsefull när det gäller utsläppssidan. Denna har bland annat inneburit minskade svavel- och bensenutsläpp. Vi minskar också successivt bränsleförbrukningen på våra bilar. Antalet dieseldrivna fordon ökar, viket kan vara negativt ur luftföroreningssynpunkt. Minskad användning av bilar i tätorten förbättrar luftkvaliteten. Om vi använder så kallade miljöbilar bidrar vi till minskade koldioxidutsläpp och kanske också till att förbättra luftkvaliteten i övrigt. Negativt är dock att trafikmängden ökar år för år. Ökad anslutning till fjärrvärmen bidrar däremot till förbättrad luftkvalitet i våra tätorter.
 
Vedeldning
Om vi eldar med fastbränsle istället för med olja bidrar vi till att minska vårt oljeberoende och medverkar till minskade koldioxidutsläpp. Vedeldning i villapannor och braskaminer kan dock lokalt vålla föroreningsproblem. I regel beror problemen på olämplig eldning, dåliga eldningsanläggningar, tät bebyggelse och olyckliga nivåförhållanden. En dålig vedeldad villapanna utan ackumulator kan släppa ut 20 gånger mer kolväten än en modern panna med tank. Utsläppen av tjära och stoft är också många gånger större. Moderna pannor med ackumulatortank och bra eldningsteknik kan minska utsläppen betydligt. Byggreglerna innehåller miljökrav på vedeldade pannor och kaminer. I samband med bygganmälan kontrolleras att kraven följs.