Tillsyn av de anläggningar där någon form av miljöfarlig verksamhet bedrivs är uppdelad mellan länsstyrelsen och kommunen. Länsstyrelsen bedriver tillsyn på företag som kräver tillstånd t ex hetvattencentralen, täkter och avfallsanläggningar. Kommunen bedriver tillsyn på anmälningspliktiga anläggningar som mindre reningsverk, sågverk, med mera.

Tillsynen bedrivs bland annat som kontroll av utsläppsdata, villkorsefterlevnad, rådgivning samt uppföljning av klagomål.

Inom kommunen finns cirka 15 grus- och bergtäkter och 16 andra anläggningar som är tillståndspliktiga det vill säga att tillsynen görs av länsstyrelsen. Därtill finns cirka 60 anläggningar som är anmälningspliktiga, där kommunen ansvarar för tillsynen.

Förutom dessa finns ett stort antal anläggningar som varken kräver tillstånd eller anmälan men där tillsyn ändå ska bedrivas. Vid dessa har kommunen tillsynsansvaret. Vid cirka 100 av dessa bedöms någon form av regelmässig tillsyn behövas.

Kontaktpersoner
Peter Strömbäck (telefontid 8.00-9.30)
Björn Walldén (telefontid (8.30-9.30)
Elisabet Walldén (telefontid 8.30-9.30)
Nicole Johansson (telefontid tisdag- fredag 8.00-9.30)

Handläggare kontaktas via telefonväxel 0278-250 00 alternativt via e-post: miljo@bollnas.se