Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.


Bollnäs kommun 2013 – 2018


Klicka här för utskrift pdf av Näringslivspolitiska programmet


Klicka här för Presentation av Näringslivspolitiskt program 2013-2018.pdf


Vision 2020

Bollnäs, möjligheternas kommun,har en hållbar utveckling med tillväxt och goda möjligheter till utbildning och arbete. Vi har ett jämställt och miljöanpassat samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro.

Mål

Syftet med programmet är att följande mål ska ha uppnåtts vid årsskiftet 2018.

  1. 1. Antalet aktiva verksamheter i kommunen ska bli fler och uppgå till minst 3 000 stycken.
  2. 2. Antalet medborgare i kommunen ska bli fler och uppgå till minst 27 000 personer.
  3. 3. Antalet medborgare med egen försörjning ska bli fler.


En kommun som utvecklas

Kommunen bedriver en aktiv verksamhet i syfte att till samtliga invånare ge en så god service som möjligt. Näringslivsfrågorna berör oss alla då arbete och sysselsättning är en nödvändighet för ett friskt och sunt samhälle med goda utvecklingsmöjligheter. Oavsett i vilken situation våra kommuninnevånare befinner sig, ska hjälp finnas att få då tanken på ett eget företag väcks, då entreprenören i det befintliga företaget vill diskutera utveckling eller då ett företag från annan ort är intresserat av att förlägga verksamhet till vår kommun.


Gränsöverskridande samverkan skapar förutsättningar

Det näringslivspolitiska programmet följer till stor del det regionala näringslivsprogrammet Gävleborg 2011 – 2016, Dynamiskt näringsliv i Gävleborg. Kommunens ambitioner är därför att utvecklingen ska ske i ett brett samhällsperspektiv i vilket de förmågor som finns hos enskilda människor tillvaratas. 

Kommunen vill se en långsiktigt stabil tillväxt i vilken Bollnäs fortsätter att utvecklas till en kommun i vilken allt fler människor vill bo, leva och arbeta och där utrymme finns för en aktiv fritid.

Kommunens målsättning är att bereda marken och skapa förutsättningar för entreprenörer, företag och organisationer att utvecklas. En gränsöverskridande samverkan ska lägga grunden för ett samhälle som utvecklas med människan i centrum och ett näringsliv som genererar ekonomisk och sysselsättningsmässig tillväxt.

Bollnäs ska vara en kommun i vilken företagande och entreprenörskap får utvecklas och till vilken människor och företag vill förlägga sina verksamheter.


Det Näringslivspolitiska programmet genomför specifikt riktade insatser

Ett väl fungerande samhälle med livskvalité och mångfald, bygger på ett välmående och fungerande näringsliv. Ett näringsliv vilket baseras på att kommunens invånare startar och driver företag med god ekonomisk och sysselsättningsmässig tillväxt. En av kommunens viktigaste uppgifter är att ta tillvara och bygga vidare på de förutsättningar som finns för näringslivet att kunna verka och utvecklas vidare. Att säkerställa en bra infrastruktur som skapar så goda förutsättningar som möjligt för kommunens invånare att bo, leva och arbeta.  Med individen i centrum ska kommunen ge så bra förutsättningar som möjligt då kommunens invånare och entreprenörer är de allra viktigaste i avseendet att få till stånd ett väl fungerande samhälle med arbete och sysselsättning.

Det näringslivspolitiska programmet har till syfte att utöver den ordinarie verksamheten genomföra specifikt riktade insatser. Dock kan inte allt prioriteras samtidigt varvid några områden att lägga extra kraft och resurser på valts ut. Dessa beskrivs på ett sätt som är begripligt och som kan anammas av dem det berör. Detaljerade beskrivningar av hur och med vilka metoder arbetet ska utföras överlåts på genomförandeorganisationen. De kompetenser och kunskaper som finns i förvaltningarna och de kommunala bolagen ska användas optimalt, och i samverkan med de externa partners som kan komma att bli delaktiga i arbetet ska programmet följas och målen förväntas nås med goda resultat.

Det näringslivspolitiska programmet ska vara ett aktuellt levande dokument vars innehåll och syfte årligen ska stämmas av och uppdateras. Ansvaret för vem som ska göra vad i respektive genomförandeprocess ska vara tydligt med uppsatta mål och mätbara resultat, allt i enlighet med kommunens styrkort.

En god service gentemot kommunens invånare och dess näringsliv i olika avseenden är en av de grundläggande delarna i kommunens arbete för att åstadkomma ett så gott företagsklimat som möjligt. En betydelsefull uppgift i det avseendet har Näringslivskontoret vars uppgift är att bedriva en verksamhet i vilken information, vägledning och råd ges till nyföretagare, befintligt näringsliv, etablerare, föreningar och privatpersoner.

Näringslivsfrågorna ska emellertid inte ses som någon isolerad företeelse i kommunen, utan ska beröra och anammas av samtliga av kommunens förvaltningar och bolag. Förutom samverkan inom kommunen ska arbetet utifrån behov bedrivas i samarbete med aktörer på, lokal, regional, nationell och internationell nivå.