Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Djupsjön RÖmmnaberget

Älvor

© Illustration Gun Lövdahl, Listera

Djupsjön-Römmaberget – urkraft och mustig mystik

I gammelskogen hör allt ihop. Nytt blandas med föråldrat, växter och svampar lever av varandra, djuren förenar sig. Här har människor endast minimalt påverkat skogen. Vid Djupsjön dansar fortfarande älvorna över myren på natten, här lurar vättar bakom döda träd. Här finns den mest orörda skogen i Bollnäs.

Text: Johan Nyqvist © Rutilus ecokonsult AB


naturaloggakopiera

Naturlogga Ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000

Utloppet

Foto: Kent Westlund, Hanebo Naturskyddsförening

Beskrivning
Reservatet omfattar Römmabergets västra och södra sluttning samt Djupsjön. Det är skogligt intressant då det uppvisar två olika skogliga faser i en naturskogs utvecklig. Dels en yngre lövrik skog uppkommen efter brand, dels en gammal barrdominerad skog som under lång tid varit opåverkad. Skogens ålder är i vissa områden mycket hög, i genomsnitt ca 200 år. Den äldsta åldersbestämda tallen är drygt 450 år. Liknande skogar är i dag mycket ovanliga i regionen.

Tack vare den långa skogliga kontinuiteten är moss- lav- och svampfloran riklig och flera signalarter och rödlistade arter finns i området. Nämnas kan vedtrappmossa, och blå säckmossa. Bland lavar –violettgrå tagellav och korallblylav samt svampar som ullticka, rosenticka och doftskinn.
Området är vidare zoologiskt intressant som viktiga biotoper för t. ex. vedinsekter, hackspettar och andra hålhäckande fåglar.

Lappticka

Lappticka Foto: Kent Westlund, Hanebo Naturskyddsförening

Djupsjön har god vattenkvalitet vilket gynnar dess naturliga öringbestånd och flodpärlmusselbeståndet i sjöns utlopp.
Areal: 86 ha.
Förvaltare är Länsstyrelsen.


Att besöka

Hönsbär
Hönsbär Foto: Kent Westlund, Hanebo Naturskyddsförening 

Den intressantaste skogen med många rödlistade arter som är knutna till gammal skog finns nordväst om Djupsjön. Stranden på östra sidan är blockrik och något svårtillgänglig. Sydsidan är mer lättgången men skogen betydligt yngre.
Myrarna vid Djupsjöns utlopp och inlopp är värda ett besök.

Vägbeskrivning
Tag av från riksväg 50 mot Hällbo vid Kilafors. Efter ca 6,5 km tag av mot söder vid den större vägskylten för reservatet. Mindre vägskyltar finns sedan fram till området ca 11,6 km bort.
Parkeringsmöjligheter finns vid vändplanen.


Ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000
Foton: Kent Westlund, Hanebo Naturskyddsförening

 

Naturvårdsansvarig: Sofie Zetterlund Samhällsbyggnadskontoret 0278-25 819, sofie.zetterlund@bollnas.se

Skötselfrågor: Niclas Bärj. Teknik- service- och fritidsförvaltningen, 0278-25 601, niclas.barj@bollnas.se

 

Länsstyrelsens sida

Dela på Facebook