Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

 

Stora Blybergets naturreservat ligger 4 km sydost om Annefors, och utgörs av äldre barrskog som ligger i en norrsluttning. Naturreservatet består av en relativt brant sluttning med äldre granskog och ett bitvis stort inslag av äldre asp. Utspridda i hela området finns även gammeltallar, som har spår i stammarna som visar att de överlevt skogsbränder. I ett område finns även brända stubbar från träd som inte överlevde bränderna.

I reservatet har flera svamparter hittats som är beroende av död ved av både gran, tall och asp. Några av dessa arter är ullticka, tallticka, och den säreget formade kandelabersvampen. Det finns också flera skyddsvärda fågelarter i området, bland annat tretåig hackspett och lavskrika.

Länsstyrelsens sida

Dela på Facebook