Bollnäs kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande Covid-19.
Mer information om coronaviruset i Bollnäs kommun.

Viks gammelskog ligger i Skabbergets nordsluttning väster om Katrineberg. Naturreservatet på 15 ha utgörs av äldre naturskogsartad barrskog. Skogen har god tillgång på död ved, spår efter brand och träd i olika åldrar. Granar upp emot 200 år och tallar även äldre än så kan hittas. I reservatet finns även rödlistade arter som tallticka, garnlav, lunglav och knärot.

Mer information hittas hos länsstyrelsen som även förvaltar reservatet.

Dela på Facebook