Ett stort antal medborgare och besökare har gjort sin röst hörd i den enkät som Bollnäs kommuns gatuenhet haft ute på Bollnäs kommuns hemsida gällande kommunens park och naturområden. Utifrån dessa synpunkter har en åtgärdsplan tagits fram.

Medborgare och besökare har också haft möjlighet att värdera sin nöjdhet över områden som avdelningen ansvarar för.

 • Cirka 50% av de svarande säger att de besökt kommunens olika parker mellan 10 – 50 gånger eller mer
 • Cirka 63% är nöjda med utformningen och skötseln av lekparkerna inom Bollnäs kommun
 • Cirka 76% är nöjda med park- och naturområden inom Bollnäs kommun

Planerade åtgärder utifrån medborgarnas och besökarnas önskemål.

 • Under våren 2016 kommer fler bänkar att utplaceras.
 • Önskemål om utökade offentliga toaletter har vidarebefordrats till Samhällsbyggnadskontoret
 • Avdelningen kommer också se över möjligheter att utveckla befintliga planteringar inom kommunen utifrån medborgarnas och besökarnas önskemål
 • En lekpark i Rengsjö är under planering
 • Uppröjning av Ohnbacken kommer att ske under vintern 2015/2016
 • Parkenheten kommer att utvärdera planteringarna i Arbrå, Vallsta och Kilafors för att kunna utveckla dessa i framtiden.
 • Många av medborgarnas önskemål har vidarebefordrats till ansvariga enheter inom kommunen
 • Båthamnen kommer att ses över.