Ett stort antal medborgare av er i Bollnäs har gjort sina röster hörda i den enkät som Bollnäs kommuns gatuenhet haft ute på Bollnäs kommuns hemsida gällande gator och vägar. Utifrån era synpunkter har en åtgärdsplan tagits fram.

Ni har också haft möjlighet att värdera er nöjdhet över områden som avdelningen ansvarar för.

Cirka 84% av er som svarade säger att framkomligheten på kommunens gator och vägar är bra.
Cirka 62% av er är nöjda med snöröjning och halkbekämpning på kommunens gator och vägar.
Cirka 61% upplever att standarden på kommunens gator har förändrats till det bättre de senaste åren.

Detta tänker vi förbättra utifrån de synpunkter ni lämnat:

 • Kommunen arbetar för att göra olika passager mer tillgängliga och underlätta för personer med olika typer av funktionshinder. Exempel på omgjorda passager 2015. Norrlandsvägen, Bornvägen, Skogsvägen. Jämförelsevis har Bollnäs Kommun kommit längre med dessa anpassningar än närliggande kommuner. Detta arbete kommer att fortgå.
 • Bollnäs kommun har 4 möten varje år med Trafikverket. Följande önskemål om åtgärder tar vi då upp som ligger under Trafikverkets ansvar:
  1. Förbättringsåtgärder Gång och Cykelvägar som TRV ansvarar för ex parallellt med våra riksvägar.
  2. Belysning på infarterna till Bollnäs
  3. Sandning och plogning ex Hällbo till Bollnäs, Galvvägen
  4. Köbildningen: Genomfart Bollnäs riksvägen 83/50
  5. Polgatan och Stationsgatan
 • Kontakt har redan tagits med Bollnäs Bostäder gällande cykelvägen som stängts av mellan Blomstervägarna på Ren.
 • Under 2016 blir det sänkta hastigheter i Arbrå och Kilafors Ny bashastighet blir 40 istället för 50
 • Under 2016 blir det höjd hastighet mellan Nyhamre skola till Sjukhuset.
 • Under 2016 blir det nya skyltar för att uppmärksamma korsande cykelvägar, lekande barn etc.
 • Under 2016 kommer Västergatan I Arbrå att byggas om norr om Esplanaden. Bygget kommer att pågå under 2 års tid.
 • Under 2016 kommer återställning efter fibergrävningen att utföras.
 • Under 2016 startas 5 stora projekt. 1. Södra Bäckvägen, 2. Alirgatan. 3.Skogsvägen. 4. Myrbäckskroken. 5. Ny Gång och cykelväg Nylandsvägen
 • De handikapplatser kommunen ansvarar för plogas samtidigt som andra.
 • 2017/18 planeras en ombyggnad på Bruksåkrarna i Kilafors, Tegnervägen och Rettigsvägen.
 • Fartgupp sätts enbart upp i undantagsfall på grund av buller till närliggande fastigheter
 • Arbete med avsmalnande passager för att sänka hastigheterna pågår(Stort behov i hela kommunen)
 • Flera synpunkter har kommit in rörande olika prioriteringar vid snöbekämpning. Vi prioriterar: 1. Gång och Cykelvägar 2. Buss och genomfartsgator. 3. Bostadsgator

Ett stort tack för era synpunkter som gör att vi kan bli bättre. Har ni fler synpunkter kan ni skicka ett e-post meddelande till gatuenheten@bollnas.se