Bollnäs kommuns resultat i december av polisens trygghetsundersökning visar att kommunens trygghetssituation har förbättrats jämfört med 2014. Det framkommer av enkätundersökningen bland 5700 invånare i Gävleborgs län i åldern 16 och 85 år.

– Trygghetsmätningen är en ögonblicksbild över de boendes upplevda trygghet i länet, kommenterar Rolf Ångström, ansvarig för undersökningen i Gävleborg och kommunpolis i Ljusdal.
– Det innebär att konkreta händelser i lokalsamhället som inträffar i samma tid som mätningen skickas ut ger direkt effekt på resultatet.

Bollnäs kommun har ett normalt resultat för kommunerna i Gävleborgs län och kommunen står sig bra i jämförelse med övriga landet helt utan extrema problem.

Undersökningen visar att det inte finns några belägg för att våldet ökar i vardagen i Bollnäs under 2015. Stöld och skadegörelse är på en mycket låg nivå i nationell jämförelse. Utemiljön upplevs bra och missbruksproblematiken är begränsad. Polisens arbete i kommunen har också få kritiker.

I tätorten finns dock en viss otrygghetskänsla utan att på något sätt vara alarmerande. Det finns också en allmän oro för egendomsbrott och inbrott även i områden som sällan utsätts för den typen av brott.
– Nu kommer våra kommunpoliser i länet att tillsammans med kommunerna analysera resultatet och se hur vi ska arbeta för att invånarna även fortsättningsvis ska känna sig trygga i länet, betonar Rolf Ångström.
I det arbetet är de medborgarlöften som polis och kommuner undertecknat viktiga dokument.
– Det är glädjande att Bollnäsborna upplever att tryggheten förbättrats i Bollnäs, kommenterar kommunalrådet Marie Centerwall. Men nu ska vi tillsammans med vår kommunpolis arbeta för ett tryggare centrum.

Fakta
Svarsfrekvensen på mätningen var hög. Totalt svarade 3 780 personer av
5 700, vilket innebär en svarsfrekvens på 66 procent. Samtliga kommuner i länet är representerade och de större kommunerna är till viss del uppdelade på stadsdelsnivå. Frågorna handlar om hur invånarna upplever tryggheten i sin boendemiljö, vilka problem man upplever, om man varit utsatt för olika brott och om man är orolig att utsättas för brott.

Trygghetskänsla